Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Værdiregelsæt for Sønderbroskolen

Sønderbroskolens værdiregelsæt har til formål at beskrive hvilke fælles værdier og  grundlag, som vi ønsker, skal være en del af vores daglige virke.
Værdiregelsættet og vores ordensregler beskriver, hvordan vi ønsker, at vi behandler  hinanden på skolen, således der opnås et godt læringsmiljø med trivsel for børn og  voksne. 

Sønderbroskolens vision 

Sønderbroskolen skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.

 • På Sønderbroskolen ønsker vi, at elever og forældre oplever en undervisning, som giver  eleverne de bedst tænkelige læringsmuligheder. Vi har et højt ambitionsniveau, hvor vi  tilbyder den enkelte elev den bedst mulige undervisning uanset baggrund og  forudsætninger. Her skal være plads til udvikling og spændende udfordringer, så den  enkelte får mest muligt ud af sit potentiale. 

Vi ønsker at have en skole, hvor vi gerne ville have vores egne børn til at gå. 

 • Trivsel er en forudsætning for de bedst tænkelige læringsmuligheder. Vi har derfor stort  fokus på, at læringsmiljøet er præget af godt humør, rummelighed og plads til  mangfoldighed. Vi er en inkluderende skole, hvor børnene knytter venskaber på tværs  af køn, alder og etnisk baggrund, og hvor den enkelte bliver anerkendt for den, man er  og det fællesskab, man er en del af.  

Vi ønsker at have en skole, som vi alle er stolte af at være en del af. 

 • På Sønderbroskolen sætter vi en ære i at have et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte.  Vi har en skole, som den enkelte medarbejder er stolt af at være en del af. Vi har fokus  på at være en skole, der er attraktiv at arbejde på, og som fastholder nuværende  medarbejdere og formår at tiltrække nye, dygtige medarbejdere. Vi har en innovativ  tilgang til den foranderlige verden, vi er en del af, og der skal være plads til nytænkning,  forandring og udvikling. Vi er ambitiøse på skolens og vores elevers vegne. 

Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør. 

 • Det er vigtigt, at vores elever og forældre har en oplevelse af, at vi lever op til de ting, vi  siger. Vi vil nå de mål, vi sætter os, og vi står inde for det, vi lover, således vi opleves  som troværdige.  

Vores værdigrundlag

Sønderbroskolen bærer præg af at være en skole med høj faglighed, rummelighed og en  anerkendende tilgang til eleverne. 

 • Sønderbroskolen vil være en skole for alle skoledistriktets børn 
 • Sønderbroskolen vil være en skole hvor fagligheden prioriteres højt, således at  der i alle fag kan måles fremgang for den enkelte elev. 
 • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor elevernes kulturelle forskellighed  betragtes som en styrke. 
 • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor der er et positivt og åbent samarbejde  med hjemmene omkring børnene. Forældrene skal være velorienteret om  skolens daglige virke, have tillid til skolen samt være aktive i samarbejdet om  børnenes undervisning og opdragelse. 
 • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor alle såvel elever som personale hver dag  har glade og positive oplevelser. Alle skal føle sig respekteret og have indflydelse  på egen dagligdag. Samtidig er det et krav, at alle taler til hinanden i et ordentligt  sprog. 
 • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor der arbejdes med udviklingen af den  demokratiske bevidsthed. Alle har ret til at blive hørt samt pligt til stillingtagen  og ansvarlighed.

Antimobbestrategi 

På Sønderbroskolen har vi en antimobbestrategi, som betyder, at alle skal mærke, at  mobning ikke accepteres. 

Hvad forstår vi ved mobning? 

 • Mobning er en persons eller gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en  enkelt person på et sted, hvor denne er tvunget til at opholde sig. 

Hvad vil vi med vores mobbestrategi? 

 • Vi ønsker at arbejde for at opbygge tolerante fællesskaber med plads til alle.
 • Vi ønsker en antimobbestrategi, som elever, forældre og personale kan bruge. 

Hvad gør vi for at forebygge mobning? 

 • Klasserne udarbejder hvert år klassens samværsregler. Disse skal være synlige i  klasselokalet og formidles til forældrene. 
 • Klassens trivsel skal være fast punkt på dagsordenen til forældremøder. • Tilgængelige voksne i pauserne. 
 • Elever, pædagoger og lærere skal være opmærksomme på, om der er elever,  som mistrives eller er udenfor det sociale fællesskab. 
 • Trivsels- og inklusionsmedarbejdere kan efter behov indgå i forløb i klasserne,  pauserne eller andet. 
 • Skolens trivselsperson afvikler forebyggende trivselsindsatser i 1. årgang. • Den enkelte klasse kan have et trivselsbarometer, smileys eller andet. • Vi gennemfører den nationale trivselsmåling en gang årligt. Resultaterne behandles  efterfølgende på teammøder. 
 • Ved problemer involveres skolens trivselsperson. 
 • For at give vores elever gode kompetencer ifm. deres færden på Internettet anvendes  materialet ”Dit liv på nettet”. Her er en særlig indsats på 2., 4., 6. og 8. årgang.  • Vi arbejder med teamet ”Alle har en ven” 

Hvad gør vi, når mobning konstateres, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke  gentager sig? 

 • Teamet tager problemet op, når det opstår. 
 • Der laves en analyse af sagen/situationen. 
 • Berørte parter involveres (elever, klassen, forældre, personale, ledelse). Det er vigtigt  med åbenhed og dialog, hvis der opstår mistrivsel. Det man ikke ved, kan man ikke gøre  noget ved. 
 • Involvering af forældre. Forældrene har et fælles ansvar for klassens generelle sociale  trivsel og hinandens børn. 
 • Udgangspunktet for håndtering af sagen/situationen er at det ikke er den enkeltes  problem men et fælles problem, og der skal ske en ”mobilisering af det tavse flertal”  blandt eleverne. 
 • Skolens ressourcepersoner, skolepsykolog eller anden ressourceperson fra PPR  inddrages efter behov. 

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet med at fremme den sociale trivsel og  modvirke mobning? 

 • Udarbejdelse af samværsregler i klasserne og løbende evaluering af disse.
 • Klassemøder om mobning. 
 • Elevrådet drøfter årligt hvordan det kan bidrage til arbejdet. Her kan elevrådet  eksempelvis deltage i Red barnets kurser med fokus på området. 

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og  modvirke mobning? 

 • Via nyhedsbreve, forældremøder og den daglige kontakt mellem pædagoger/lærere og  forældre. 
 • Arrangementer for elever og forældre. 
 • Via klasseforældrerådets involvering samt deltagelse i klasseforældrerådssamlinger som  skolebestyrelsen afvikler. 

Hvordan gør vi antimobbestrategien tilgængelig for alle? 

 • Den skal være let tilgængelig på skolens hjemmeside og personalets Intranet.
 • Forældrene skal orienteres om den på forældremøder. 
 • Eleverne skal præsenteres for den ifm. udarbejdelse af klassereglerne.

Digital mobning.  

Hvad forstår vi ved digital mobning?  

Begrebet digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende eller ekskluderende  handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier. Digital mobning  adskiller sig fra den traditionelle mobning på følgende punkter:  

 • Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt  eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen.
 • Den digitale mobning kan stå på 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at  forekomme i skolegården i skoletiden. 
 • Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor  mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan  slette dem igen.  

Hvordan forebygger vi digital mobning? 

For at forebygge digital mobning skal der opbygges trygge, tolerante fællesskaber uden  for de sociale medier. Samtidigt skal vi styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de  etiske dilemmaer, de kan støde på og på fornuftig færdsel i det digitale rum. I det  daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi derfor for øje at give eleverne kompetencer  til at færdes sikkert på nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hvad der  ikke er i orden i den digitale kommunikation. Til dette anvendes bl.a. materiale fra:

 • Red Barnet 
 • Det Kriminalpræventive Råd 
 • EMU - Danmarks Læringsportal 
 • Børns Vilkår 
 • Dansk center for undervisningsmiljø (dcum) 
 • Børnerådet 
 • Alle for en mod mobning  

Derudover arbejdes der fast forebyggende på skolen med materialet ”Dit liv på nettet”  på 2., 4., 6. og 8. årgang. Dit Liv på Nettet er et lettilgængeligt undervisningsmateriale til  både elever og forældre. Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det  virkelige liv, har til hensigt at få eleverne til at reflektere over deres handlinger på  nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de  forskellige alderstrin. På 7. årgange gøres der ligeledes brug af UngAalborgs tilbud om  ung til ung undervisning fra de Sociale Medieambassadører.

Hvad gør vi, hvis en elev udsættes for digital mobning? 

 • Teamet tager problemet op, når det bliver bekendt med problemet. 
 • Der laves en analyse af sagen/situationen.  
 • Berørte parter involveres (elever, klassen, forældre, personale, ledelse). Det er vigtigt  med åbenhed og dialog, hvis der opstår mistrivsel. Det man ikke ved, kan man ikke gøre  noget ved.  
 • Involvering af forældre. Forældrene har et fælles ansvar for klassens generelle sociale  trivsel og hinandens børn.  
 • Udgangspunktet for håndtering af sagen/situationen er at det ikke er den enkeltes  problem men et fælles problem, og der skal ske en ”mobilisering af det tavse flertal”  blandt eleverne. 

Ordensregler

Tillid og respekt, som grundlag for tryghed og ansvarlighed er en af Sønderbroskolens  værdier. 

Derfor forventer vi: 

 • At du tager hensyn til andre, så det er rart for alle at gå på Sønderbroskolen.  • At du anvender et ordentligt og respektfuldt sprog. 
 • At du færdes på skolen på en måde, så du ikke forstyrrer eller generer andre. • At du tager medansvar for undervisningens gennemførelse. 
 • At du møder velforberedt hver dag til tiden. 
 • At du deltager aktivt i alle aktiviteter i skoletiden. 
 • At du passer på skolen og skolens ejendele, og dermed er med til fortsat at holde skolen  pæn. 

Til og med 3. klasse skal du være ude i frikvarteret. Ved dårligt vejr kan lærerne give  lov til indeophold. Fra 4. klasse kan du vælge at være ude eller inde.  

Vælger du at være inde kan du opholde dig: 

 • I dit klasselokale, hvis du vil hyggesnakke, læse, lave skolearbejde. 
 • På gangene, hvis du vil mødes og hyggesnakke med andre. 
 • I pædagogisk servicecenter, hvor der er mulighed for at hyggesnakke, læse, bruge  computer. 

Vælger du at være ude kan du: 

 • Spille boldspil eller lege i skolegården, eller på plænen. 
 • Evt. forlade skolens område i 10. og 12. frikvarteret, hvis du går i 8. eller 9. klasse.
 • Lege og kaste med snebolde på plænen, og kun på plænen.  

Hvis du har en vigtig besked, kan du henvende dig på kontoret eller til gård/gangvagten.  Ellers vent og tal med din lærer i begyndelsen af timen. 

Skolen og klasseværelserne er åbne om morgenen fra kl. 8.00, men hvis du kommer lidt  tidligere, må du godt gå stille ind, hvis du tager hensyn til rengøringspersonalets arbejde  og husker at følge deres anvisninger. 

Til og fra skole: 

 • Skolepatruljens arbejde er at passe på dig, så husk derfor at følge skolepatruljens  anvisninger. 
 • Når du går eller cykler til og fra skole, skal du overholde færdselsreglerne. Husk især at  gå over i fodgængerovergangen. 
 • Kører du på cykel til skole, skal du stille din cykel i cykelparkeringen ved Bornholmsgade eller Sjællandsgade. 

Husk: 

 • Hvis du medbringer kostbare ting i skolen, er det på eget ansvar. 
 • Mobiltelefoner må ikke forstyrre undervisningen, og må derfor ikke benyttes i timerne,  hvor de skal være i skoletasken. Respekteres dette ikke, inddrages telefonen og  udleveres først efter forældrehenvendelse på kontoret. 

 

Vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 11. oktober 2017.