Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 16. december 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. december 2021 kl. 17.00-19.00.

 

1. Temaeftermiddag for skolebestyrelsesformænd og skoleledere v. Haukur

Kort orientering om temaeftermiddagen og indholdet på denne.

 

AD 1:

Haukur orienterede om de overordnede temaer: status på Covid-19, kommunalvalg og samtalesaloner hvor man kunne vælge sig ind på to temaer. Haukur deltog i to samtalesaloner. Der kommer noget skriftligt materiale fra forvaltningen i forhold til valg til skolebestyrelser, og hvordan man kan arbejde med dette.

Den skriftlige opsamling på temaeftermiddagen sendes ud til bestyrelsen af Haukur.

 

2. Skolebestyrelsesvalg v. Haukur

Der skal være valgt til skolebestyrelsen i foråret 2022. Haukur laver en kort præsentation af den forestående proces. Herefter er der plads til drøftelse i bestyrelsen bl.a. omkring hvordan vi får motiveret kandidater til at stille op.

Materiale er fremsendt af Rikke.

 

Ad 2: Vi har skolebestyrelsesvalg i foråret 2022.  Der er tidligere sendt materiale ud til bestyrelsen med datoer og indhold for processen. Midt marts afholdes valgmøde og herefter følges den beskrevne procedure. Der kommer kampagnemateriale mv. fra forvaltningen, som vi kan bruge op til valget.

Vi har gode erfaringer med at gå tæt på og være i dialog med forældrene.

 

Steffen, Haukur og Kristoffer er med i valgbestyrelsen.  Der afholdes forældrearrangement op til processen - vi ønsker at lave et godt oplysnings- og motiveringsmateriale. Materiale fra forvaltningen inddrages. Herudover har vi overvejelser om at lave videoer mv og tænke målrettet i forhold til skolens forældregruppe, og hér har vi materiale fra sidst.

 

3. Byggeri af ny Børnehave v. Ove

Kort status på byggeriet og opfølgning på arbejdet med kompensation for det mistede udeareal.

 

AD 3:

Vi skal indsende et konkret ønske, førend vi får tilbagemelding om kompensation. Ove fremlægger plan for forbedringer og ønsker.  Vi har en helhedsplan for udeområder og skolegård. Ove fremlægger forslag for området bag gymnastiksal, hvor vi har et stort område, der pt ikke udnyttes. Derudover har vi plan for renovering af skolegården samt udnyttelse af det græsområde som indskrænkes pga det nye byggeri. Der tilføjes et stort opmærksomhedspunkt på spørgsmål om eternit på grunden. Vi har fået garanti for at dette undersøges inden byggearbejdet påbegyndes på sidste møde, hvilket er ført til referat. Vi har ikke modtaget information om dette. Ove sender samlet forslag ud til gennemlæsning og godkendelse. Herefter samler Ove hele planen med tilføjede estimerede beløb for renoveringsdelen. Ove sender plan og forslag inklusiv opmærksomhedspunktet vedr. eternit på grunden til Louise fra AK Byg, Cc til Peter Larsen

 

4. Henvendelse fra klasseforældreråd v. Karina

Skolebestyrelsen har fået vedhæftede henvendelse omkring tid til at spise.

 

AD 4:

Punktet drøftes.

Det besluttes, at vi vil undersøge behov og udfordringer. Vi sætter punktet på mødet d. 9. marts. 

Næste skridt: Forældregruppen på 2. og 4. årgang får svar nu af ledelsen med begrundelse i, hvorfor nuværende ordning er, som den er.  Ledelsen laver en visuel, konkret ramme som giver et billede af lov og rammer samt konsekvenser for evt. justeringer. Ledelsen sørger også for drøftelse med medarbejdere. Herefter besluttes den følgende proces ift. information og inddragelse af forældre.

 

5. Ansættelse af ny afdelingsleder v. SH

Kort orientering omkring ansættelsesprocessen af ny afdelingsleder.

 

AD 5:

Steffen orienterer om ansættelse af ny afdelingsleder

 

6.  Info-aften for kommende I-klasser v. SH

Kort orientering om kommende arrangement samt Åbent-husarrangement d. 30/11

 

AD 6:

Steffen orienterer:

Info aften er planlagt til tirsdag d 4.01. kl. 19.00 i Gigantium

Onsdag d 5.01. laver vi et åbent-hus-arrangement på skolen for interesserede. Dette er nyt, men vi har erfaringer fra tidligere med, at dette er rigtig godt for mulige nye elever

 

7. Info-aften for kommende 0. årgang v. OL

Kort orientering om kommende arrangement og evt. deltagelse af bestyrelsen

 

AD 7:

Ove orienterer om ramme og indhold for denne aften.

Info-aften er onsdag d. 5.01. Information om dette er sendt ud.

 

8. Meddelelser                          

Elevrådet:

  • Bevægelse i undervisningen har været punkt på elevrådsmøde ift. Bevægelsesbarometret, hvor den daglige bevægelse blev drøftet. Elevrødder til Legepatrulje undersøges pt.

Øvrige:

  • Spørgsmål om selvtest? Vi afventer forvaltningens udmeldinger om ramme og hvordan det skal udmøntes

Ledelsen:

  • Byggeri med fælleslokaler i lilledus er besluttet. Skoleudvalget har sat penge af til det og der er nedsat arbejdsudvalg. Byggeriet ventes færdigt til august ‘22. 0. klasserne skal være i de nye fælleslokaler.
  • Færdiggørelse af gymnastiksal er ikke helt på plads - Steffen følger pt op på de mangler der er, og vi forventer, at arbejdes gøre færdigt snarest. Alle der har idræt/ATK i Nordkraft vil bruge gymnastiksalen igen, så snart den er helt færdig.
  • Mange ansøgere til opslået stilling i udskolingen.

 

 

9. Kommende møde

Proces for arbejdet med principper

Drøftelse af information til hjemmene