Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Inklusionsgrundlag - Fællesskaber for alle

Overordnet

På Sønderbroskolen ønsker vi at have en kultur og et mindset, som bygger på et anerkendende, positivt og ressourceorienteret børne- og menneskesyn. Vi ønsker at møde børn og voksne med en tro på, at alle gør det bedste, de kan. Vi ønsker en høj grad af rummelighed og respekt, som afspejles i, at vi har en mangfoldig skolekultur, hvor ingen er ens, men det er i fællesskab, at vi skaber den gode skoledag.

”Bevægelse i centrum” er en del af Sønderbroskolens DNA, og en central og understøttende faktor i arbejdet med at skabe fællesskaber for alle. Det betyder, at eleverne skal opleve, at de bruger kroppen aktivt, både som en del af undervisningen, og de aktiviteter vi er sammen om.

På Sønderbroskolen er kommunikation et vigtigt fokus i arbejdet med at skabe fællesskaber for alle. Vores motto: ”Det, vi ikke ved, kan vi ikke gøre noget ved”, er en del af vores mindset, der understreger vores ønske om en god kommunikation i alle relationer.

Fællesskaber for alle børn

På Sønderbroskolen mener vi, at inklusion handler om at sikre det enkelte barns ret til og mulighed for aktiv deltagelse i de faglige og sociale fællesskaber, der er på skolen. Barnet skal opleve sig som en naturlig og værdifuld deltager af fællesskabet.

Fokus på det enkeltes barns trivsel og venskaber

Det er vigtigt, at barnet er en del af det sociale fællesskab og oplever sig som en værdifuld klasse-/skolekammerat. Det er også vigtigt, at barnet oplever, at det har nogle gode relationer til de professionelle voksne, som er en del af barnets dagligdag i skole og i DUS.

Fokus på læring og at det enkelte barn er i faglig udvikling

Det er vigtigt, at barnet er en del af det faglige fællesskab og oplever sig som en værdifuld og naturlig del af den undervisning, som finder sted.

Fokus på at det enkelte barn oplever at være i et stimulerende, understøttende og æstetisk læringsrum

Det er vigtigt, at barnet er til stede og en del af det fysiske fællesskab. Oplevelsen bør være, at den fysiske ramme inde og ude understøtter barnets mulighed for at være en værdifuld og naturlig del af Sønderbroskolen: ” Der er en plads til mig i rummet”. Det er vigtigt, at børnene oplever, at der er indflydelse, medbestemmelse og ansvar i forhold til læringsrum på skolen.

Ledelse

Fællesskaber for alle skal skabes i tæt dialog og samarbejde mellem skolens professionelle, skolens forældre, skolens elever, samt de eksterne samarbejdspartnere skolen har.

I arbejdet med at skabe fællesskaber for alle har ledelsen en særlig opgave ift. at sørge for, at skolen som organisation kontinuerligt arbejder for og med:

 • At der er en fælles forståelse for skolens mindset omkring fællesskaber for alle blandt skolens professionelle
 • At der er en bred vifte af kompetencer i personalegruppen, som kan understøtte arbejdet med at skabe fællesskaber for alle
 • At der prioriteres ressourcer til arbejdet med at skabe fællesskaber for alle
 • At der er nogle fastlagte systematikker og procedurer i arbejdet med at skabe fællesskaber for alle. Både ift. det interne arbejde på skolen men også ift. samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere
 • At der er involvering af elever og forældre i arbejdet med at skabe fællesskaber for alle

Praksis og systematik i arbejdet med fællesskaber for alle

På Sønderbroskolen har vi et fokus på, at vi har rutiner og procedurer, der sikrer, at vi får taget hånd om individuelle behov og sikrer, at alle børn indgår i fællesskaberne. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i nedenstående daglige praksis.

 • Skolens Ressourceteam mødes jævnligt og arbejder systematiseret med at sikre indsatser og handleplan for elever, der har særlige behov. Ressourceteamet består af inklusionsvejleder, trivselsmedarbejder, to-sprogsvejleder, læsevejleder og kompetencecenter-koordinator.
 • På ugentlige møder i Samrum drøftes børn med særlige behov
 • Skolens ledelse deltager så vidt muligt i ugentlige teammøder
 • Skolens ledelse evaluerer årligt den eksisterende praksis med ressourcepersoner og medarbejdergrupper
 • Der afholdes trivselsdage for alle klasser hvert år
 • Den årlige Trivselsmåling danner hver år udgangspunkt for en systematisk handleplan ift. de enkelte klassers arbejde med fællesskaber. Trivselsmedarbejder er tovholder på dette og sikrer evaluering og opfølgning. Forældrene informeres om trivselsmålingens fokusområder og handleplan i hver klasse.
 • Alle klasser har en venskabsklasse. Venskabsklasserne skal fremme og understøtte børnenes kendskab til og venskaber med hinanden på tværs af alder og klasser. Klasserne mødes jævnligt og desuden på anderledes/fællesdage.
 • Skolens trivselsmedarbejder og socialrådgiver arbejder tæt sammen med team og medarbejdere

Forældrene

På Sønderbroskolen arbejder vi målrettet med at skabe gode relationer til alle forældre og at understøtte det gode samarbejde forældrene imellem. Vi anser forældrenes indbyrdes relationer og samarbejde som en særdeles vigtig faktor i fællesskaber for alle.

 • Inden skolestart i 0. klasse arbejdes der systematisk med ”Den gode overgang”, hvor der samarbejdes tæt med daginstitutionerne. Forældre og børn kender derfor skolen, og de har mødt de voksne omkring 0. klasse og i Lille-DUS, allerede inden barnet starter i skole.
 • Ved alle skoleindskrivninger arbejdes der målrettet og systematisk med forventningsafstemning, behovsanalyse og relevant vidensdeling, inden barnet starter på skolen. Dette gælder både på skolens almene spor, ved modtagelse af to-sprogede børn og ved modtagelse af Idrætsklasse elever.
 • Ledelsen deltager på det første forældremøde i 0. - 4. og 7. klasse
 • Bestyrelsens repræsentanter deltager hvert år på et forældremøde og fortæller om bestyrelsens arbejde samt giver gode råd til arrangementer og forældrenes muligheder for at skabe fællesskaber på tværs
 • Vi tilbyder Projekt forældreinddragelse. Det er et tiltag, der understøtter, hjælper og guider forældre i, hvordan de bedst støtter op om deres barns læring
 • Vi tilbyder forløb i familieklasser for nyankomne tosprogede forældre. Det er et tiltag, der især har fokus på tosprogedes forældres indsigt i dansk skolegang og Sønderbroskolens hverdag.
 • I skolens DUSser laves der arrangementer hele året, hvor forældrene deltager og også inddrages i forberedelserne
 • Når vi oplever udfordringer i en klasse eller vedr. enkelte elever, sørger vi for hurtigst muligt at informere den/de forældre, som det vedrører. Vi informerer om vores tiltag, og vi inddrager og inviterer forældrene til at være med til at finde gode løsninger.

Børnene

På Sønderbroskolen arbejder vi målrettet med at skabe gode relationer mellem børnene, således at alle får mulighed for at indgå i fællesskaberne. Aalborg Kommunes målsætning om at ”Alle har en ven i skolen”, er et vigtigt pejlemærke i dette arbejde.

 • Skolen har et elevråd, som mødes en gang månedligt.
 • Elevrådet deltager i bestyrelsesmøderne i skolebestyrelsen
 • I begge DUSser holdes der børnemøder, hvor både trivsel og aktiviteter tages op. Børnene inddrages aktivt i dagligdagen, og der evalueres på forløb.
 • I klasserne arbejdes der med rammen omkring samvær og sociale spilleregler.
 • Der arbejdes med røde tråde i klasserumsledelsen i alle afdelingerne.

Samarbejde og kommunikation med eksterne

I arbejdet med at skabe fællesskaber for alle ønsker vi på Sønderbroskolen et tæt samarbejde med andre skoler og eksterne.

 • Ved skoleskifte arbejder vi aktivt med at sikre en god overlevering
 • Vi samarbejder med og søger aktivt viden og sparring hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Vi er aktive og opsøgende i samarbejdet med familiegrupper og skoleforvaltning
 • Vi ønsker at bruge Klyngen som tætte samarbejdspartnere i forhold til erfaringsudvekslingog god praksis.