Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 26. januar 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 26. januar 2022 kl. 17.00-19.00.

 

Dagsorden og referat.

1. Gennemgang af den udarbejdede rapport omkring jordbundsprøver taget ifm. byggeri af ny børnehave v.  Kirsten Kjær, miljørådgiver ved Niras Ingeniørfirma

Kirsten deltager online i mødet

 

AD 1:

Kirsten informerer bestyrelsen om de jordbundsprøver, der er foretaget.

Undersøgelsen er ikke foretaget med specifik fokus på at undersøge for asbest forurening.

Der er taget prøver fra den øverste halve meter (10 og 40 cm) som man benytter ved boligbyggeri og institutionsbyggeri. Dette er foretaget i 36 felter. Ved prøver på 10 cm er resultatet, at hovedparterne er markeret grønne= ren jord. Ca 8-9 felter er markeret gule = lettere forurenet jord (“ by-jord”). I 40 cm prøverne er der flere grønne felter og færre gule.

Der analyseres for olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller. Der ses bly og kadmium angivelser hvor kadmium svarer til kalk i den størrelsesorden. Langs vejen ses tungt nedbrudt olie eller tjærelignende stoffer, der er nedbrudt. I et enkelt felt ses nikkel, hvilket ikke er forventeligt. Undersøgelsen viser ikke indikationer på, at der forefindes forurenende “tunge” dele. De luftbårne asbestforhold, er der ikke undersøgt for. Der er ikke noget, der indikerer forurening af asbest - og derfor er der ret stor usikkerhed for, om der er foretaget forholdsregler herfor undervejs i byggeriet.

Prøverne bruges til at bygherren kan fjerne forurenet jord (dem, markeret med gule felter).

Der er et krav om at bygherren skal bygge på ren jord - derfor skal der fjernes jord fra de gule felter og denne jord kan ikke genbruges.

Der er ikke taget prøver for asbest - asbest er et mineral og derfor kan man ikke på samme måde måle pr. enhed om jorden er forurenet af asbest. 

Bestyrelsen kommenterer på, at vi har ønsket specifik undersøgelse af om jorden/området er forurenet af asbest. Kirsten forklarer, at grunden til at den tidligere byggegrund på Eternitten blev undersøgt, var på grund af et kriterium om, at der var aktiviteter ( = fabriksområde) på jorden. Det er -og har der ikke været på skolens område, og derfor undersøges det ikke automatisk.

Kirsten fortæller, at man ved bekymring om evt. asbestforurening ved udgravning og opgravning, kan man dække området til eller holde jorden fugtig undervejs.

Bestyrelsen kommenterer, at der var en forudgående aftale på særlig opmærksomhed på evt. asbestforurening og aftale om at dette blev undersøgt, før byggeriet blev påbegyndt.  Dette videregiver Kirsten til Thomas West.

 

Bestyrelsen vil følge op på kommunikation og aftaler i forhold til byggeriet, som bestyrelsen ikke mener er hørt og/eller overholdt.  Haukur og Rene udfærdiger et skriftligt dokument, som herefter godkendes og sendes til AK Byg samt Børn og Unge forvaltningen.

 

2. Skolebestyrelsesvalg v. Steffen

Gennemgang af den planlagte proces.

Bilag vedlagt

 

AD 2:

Dato for valgmøde og annoncering ændres. Steffen sender deadline for opstilling til valg ud.

Valgmødet afholdes onsdag d. 9. marts i forlængelse af bestyrelsesmødet.

Dette annonceres d. 2. marts.

Processen godkendt

 

3. Udmøntning af midler til co-teaching v. Steffen og Anja

Kort orientering om udmøntning af midlerne samt indledende drøftelser ift. overvejelserne omkring disse midler sættes i spil (se rådmandens brev)

Orientering om den nuværende indsats med co-teaching.

Bilag fremsendt af Rikke

 

Ad 3:

Steffen og Anja orienterede om vores egne praksiserfaringer i de seneste to skoleår og om den forestående udmøntning af midler til co-teaching. Punktet sættes på igen på et af de næste møder i marts eller april.

 

4. Budgetopfølgning v. Steffen

Bilag vedlagt

 

AD 4:

Steffen orienterer.

 

5. Måltidspolitik v. Haukur

Vi har et punkt på dagsorden d. 9/3 omkring tid til at spise. Vi har også en opgave stillet af skoleudvalget ift. at udarbejde et princip for Måltider. Kan vi kombinere disse ting og hvad skal der evt. gøres som forberedelse til punktet.

 

AD 5:

Haukur og Steffen undersøger om der er skoler, som vi kan lade os inspirere af.

Sættes på møde d. 9.03.

 

6. Meddelelser                          

Øvrige:

  • Arbejdsgruppen omkring forældrearrangement har besluttet, at vi udskyder det kommende arrangement til efteråret, og evt. invitere den nye rådmand. Haukur er tovholder.

Ledelsen:

  • Orientering om indskrivning til kommende skoleår: vi afventer stadig svar fra ca. 33 familier. Vi har haft besøg af interesserede til I-klasserne.
  • AK Byg har vendt tilbage og vil både hjælpe med den praktiske del ift. ansøgning om byggemidler. De har tilkendegivet, at de vil bidrage med 1 million kroner til kommende arbejde/byggeri.
  • Vi er godt i gang med ombygningsprocessen  i kælderen
  • Tandlægen skal flyttes - vi kender endnu ikke de præcise detaljer, men det betyder, at vi får mulighed for at udnytte pladsen.
  • Orientering om Hybridundervisning og løbende justering heraf. Fokus på de børn der er fysisk i skole.

 

 

7. Kommende møde

Proces for arbejdet med principper

Drøftelse af information til hjemmene

Tid til spisning jf. forældrehenvendelse (skal på d. 9/3) kan evt. kobles med princip for måltider