Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra onsdag d. 14. juni 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 14. juni 2023 kl. 17.00-19.30.

Mødested: Kjellerupsgade 16-18.

Skolen er vært ved lidt forplejning efter mødet

Afbud: Kristine, Torben, Tem, Hakur, Jeanette og Torben

Dagsorden

1. Rundvisning af lokaler i Kjellerupsgade v. Anja

2. Orientering om anderledes prøveform for 9.a i skoleåret 2023-24 v. Lana

Udskolingsteamet har i år haft et forsøg med 8. årgang, hvor elever og forældre blev spurgt om eleverne kunne tænke sig at lære på andre måder, der er mere praktisk orienteret og virkelighedsnært. 19 elever valgte at være med til at prøve det i 14 dage. Evalueringen viste, at det var enormt godt.
I forlængelse af forsøget, har vi tilmeldt 9. a i dansk til et forsøg med en mere praksisnær prøveform. Lige nu arbejder vi på, at finde ud af om vi kan få lov til at melde de elever til, som gerne vil op til den prøve, og ikke kun dem, der går i 9.a

3. Planlægning af skolebestyrelsesmøder næste år v. Anja

Bestyrelsen aftalte møderækkefølge. Bestyrelsen inviteres via outlook.

4. Indledende planlægning af arrangement for alle forældre til november. Nedsættelse af arbejdsgruppe og udvælgelse af tema/fokus v. Anja

Skolebestyrelsen aftalte, at de på et senere tidspunkt finder ud, hvordan en afløser for det store arrangement kan se ud.

5. Intro-møde for kommende i-klasse elever mandag d. 19. juni kl. 19.00-21.00. Tidspunkt flyttet fra d 15. juni pga eksamen - deltagelse af bestyrelse? v. Anja

Der deltager ikke nogen fra bestyrelsen til mødet den 19. juni.
Når bestyrelsen skal evaluere årshjulet drøftes det, hvordan den fremadrettes skal præsenteres for I-klasserne. PT deltager bestyrelsen i 3 arrangementer med I-klasserne. Det skal drøftes om det fremadrettet skal være færre gange.

6. Fordeling af kontaktpersoner i skolebestyrelsen for 0. årgang og 7. årgang. udsat fra sidste møde. v. Anja

Bestyrelsen drøftede fordelingen og Anja sender en liste ud.

7. Budget kommende skoleår, drøftelse og godkendelse v. Anja

Budgettet godkendt.

8. Opfylder skolen minimumstallet på undervisning? Beslutningsforslag: Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som undersøger og herunder at se på vikardækning ift udskolingens ydertimer også. v. Pasa, René og Haukur

Ledelsen incl. områdechefen holder et afklarende møde med forslagsstillerne. Derefter vil der blive givet en orientering til den samlede skolebestyrelse omkring vejledende timetal og minimumstimetallene.

9. Skolemad og skolebod. Orientering om anden udbyder er en mulighed og herefter beslutning v. Peter

Vi har ikke kunnet finde leverandør af skolemad til Kjellerupsgade, da mængden af elever er for lille. Eleverne må naturligvis gerne bruge boden.

10. Meddelelser

 1. a. Elevrådet
  • Der bliver valgt et nyt elevråd til august
  • Årshjul for elevrådet
   • Drøftelse af punkter der kunne komme på årshjulet.
 2. Medarbejderne
 3. Øvrige
  • Ønske om, at banner om skolestart bliver pillet ned.
  • En del bestyrelsesmedlemmer stopper sommeren 2024, så vi skal have fokus på rekruttering.
 4. d. Ledelsen
  • Der er snart første møde om hvordan udearealerne skal forskønnes.
  • Skemaer håber vi på kommer hjem til forældrene i slutningen af næste uge.
  • Der kommer et sommerbrev fra ledelsen inden sommerferien
  • Det er samlet set nogle flotte karakterer, som eleverne har fået ved afgangsprøverne.

11. Kommende møde

 • Formandens årsberetning
 • Budget 24-27
 • Forskudt valg og valg af eksterne medlemmer
 • Årshjul, gennemgang og evt justering
 • Skolestart, orientering om antal klasser og nye lærere
 • National trivselsmåling, præsentation af resultatet af seneste måling og drøftelse af dette
 • Testhjul. Orientering om de obligatoriske overgangs test og skolens eget testhjul