Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 18. maj 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. maj 2022 kl. 17.00-20.00.

Afbud:  Torben og Karina

 

1. Konstituering af bestyrelsen og drøftelse af forretningsordenen v. Haukur.

Vi skal have aftalt fordeling af posterne som formand og næstformand.

Derudover skal vi drøfte forretningsordenen og beslutte, om den gælder for den kommende 2-årige periode. Forretningsordenen findes her https://soenderbroskolen.aula.dk/skolebestyrelsen-dokumenter/forretning…

 

AD 1:

Haukur fortsætter som formand og  René fortsætter som næstformand.

 

Vedrørende forretningsordenen:

Denne drøftes igen på første møde i august 2022 og revideres herefter

Pkt 5 revideres med ordlyd om, at bestyrelsen ved starten af hvert skoleår drøfter og vedtager forretningsordenen.  Opmærksomhed på nye medlemmers indtræden.

Pkt 13 Kommisorium skal findes

Pkt 25 drøftes til august

 

2. Status på anmodning om aktindsigt v. René og Haukur

Skolebestyrelsen har fået fuld aktindsigt d. 7/4 2022. Vi skal have samlet op på denne, og drøftet om sagen er afsluttet. I har alle fået tilsendt materialet d. 7/4 fra Joan Vejergang.

 

AD 2: Bestyrelsesformanden anmoder skolechefen om, inden for en uge og senest om 5 hverdage, at vende tilbage med en plan for, hvordan man agter at forholde sig til den nye viden, som fremgår af brev fra ledende overlæge på arbejds- og miljømedicinsk klinik. Bestyrelsen er meget bekymret og insisterer på, at sagen undersøges grundigt nu og inden for meget kort tid.  På baggrund af tilbagemeldingen vil bestyrelsesformand og skoleleder vurdere om der indkaldes til hastemøde.

 

3. Orientering om justeringer ift. kommende skoleår v. SH

 

AD 3:

Vi udnytter muligheden for afkortning af skoledagens længde med de frihedsgrader der er forlænget.

Orientering hvordan ledelsen planlægger med at anvende de tildelte midler ved at lave et ekstra spor på 7. årgang.

Orientering om tildelingsmodellen og tildelingen af timer til holddifferentiering.  I-klasserne indgår ikke i tildelingsmodellen, hvilket har betydning for vores udmøntning af ressourcer. Dette har konsekvenser for vores mulighed for bl.a holddeling. Steffen er i dialog med skolechef og arbejder på at ændre den tildeling vi får, så den modsvarer vores virkelighed.

 

Der rettes skriftlig henvendelse til skoleforvaltningen og skoleudvalget inden sommer ift. de udfordringer der opleves ift. ressourcefordelingsmodellen og i-klasserne. Der følges op på henvendelsen på mødet i august.

På bestyrelsesmødet i august fremlægger Steffen estimat på beregning af timeregnskabet og omkostningerne ved at lave et tredje spor på 7. årgang

 

4. Orientering og drøftelse af dilemmaer omkring IT-enheder v. Haukur og SH

Bestyrelsen har fået en henvendelse ifm. et forældremøde, ift. om eleverne kan lade den udleverede IT-enhed blive på skolen efter endt skoletid.

Drøftelse af forskellige opmærksomhedspunker omkring dette.

 

Ove orienterer om beslutning om bærbare devices (chromebooks) til børnene i indskolingen samt de pædagogiske overvejelser, der lå til grund for denne beslutning. 0. klasse’s devices opbevares på skolen. 1., 2. og 3. klasse tager devices med hjem.

Opbevaringsskabe skal kunne sikre opladning

Bestyrelsen ønsker at omkostninger ved indkøb af skabe undersøges inden næste møde, hvorefter der træffes beslutning evt. at opsætte skabe til chromebooks.

 

5. Orientering om hvordan vi anvender midlerne til coteaching v. AH

Kort statusorientering om hvordan vi har planlagt at anvende midlerne og overvejelserne, som ligger til grund for dette.

 

AD 5:

Ledelsens overvejelser: det første år har vi mål om at løfte dansk og matematik samt øve værktøjet på flere årgange/lærere. Vi ønsker at udnytte pædagogressourcer også - derfor alle skolepædagoger med til oplæg v. Micki S. d. 1/9. DSA fagteamet arbejder med coteaching også.

Der er løbende arbejdsgruppemøder, hvor der evalueres samt sparring m projektleder, som skal orientere byrådet om indsatsen.

Best practice: Vi har erfaringer fra de seneste to år, der viser, at ved at sætte navne på makkerskaberne sikrer vi udnyttelse og bedste rammer for CT næste år.

Vi puljer timerne, og de er lagt ud på i alt 7 personer i KPC regi/ inklusion/vejledere i dansk og mat samt de 3 ressourcepersoner. Vi har sat navne og årgange på, så vi sikrer, at folk ved, hvem der starter. Vi evaluerer og samler op løbende, og laver en plan for hvert skoleår. Fokus på fordeling, så der coteaches i alle afdelinger og  årgange.

 

6. Henvendelse fra 4. årgang omkring vores pausetid og frokost v. René

René har ifm. deltagelse på et forældremøde modtaget kritik omkring rammerne omkring spisepauserne. Drøftelse af dette og beslutning om hvordan vi får kommunikeret ud til forældrene.

 

AD 6:

Frokostpausen og længden herpå drøftes på fællesmøde d. 19.05.22.  Der er fokus på at lave så optimale rammer for spisning som muligt.

AH laver herefter et udkast til informationsbrev til mellemtrinnets forældre, som gennemses af Haukur og René. Efterfølgende sender AH ud til forældrene

 

7. Orientering om at vi har lavet en redegørelse v. Steffen

Vi er blevet bedt om en redegørelse fra STUK fordi vi falder ud på et af kvalitetstilsynets indikatorer for parallelsamfundsproblematikker.

 

AD 7:

Steffen orienterer

 

8.Meddelelser

Elevrådet: Orientering om punkter på seneste møde samt undersøgelse om Ungeprofilundersøgelsen. Undervisningsmiljøet (de fysiske rammer) fylder en del på elevrådsmøder. Der mangler hygiejne poser på toiletterne.

Øvrige: Skolefest tidspunkt meldes ud i denne uge

2. årgangs forældre gør opmærksomme på detaljegrad i informationer, der blev givet ved dødsfald.

Opmærksomhed på konfirmationer, der deles op på forskellige dage. Børnene er kede af at miste fællesskabet. Ledelsen drøfter dette med præsterne og giver tilbagemelding.

Husk at informere forældre ved hændelser, der kan give anledning til at forældre bekymrer sig - særligt hvis et barn hjemsendes pga. særlige omstændigheder.

Ledelsen: Der opsættes lyssignal i kryds v. Bornholmsgade og Sjællandsgade. Skolepatruljebehov drøftes. Når lyssignalet er sat op, er der ikke behov for skolepatrulje

Dimission 22. juni kl. 17.- 19.00 afholdes i SOSU Nords lokaler

Fredag d 20. maj afholdes sidste skoledag. Der er ekstra fokus på hensigtsmæssig adfærd ifm. afholdelse af dagen.

 

9. Kommende møder

Princip for måltider, kost og sundhed

Budgetopfølgning herunder ny video som er udsendt

Ungeprofilundersøgelsen

Ombygning af Bornholmsgade

Status på egne byggerier

Opfølgning på det sociale og faglige  fællesskab på tværs i  udskolingen