Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for undervisningens organisering

Princippets ordlyd

På Sønderbroskolen organiserer vi undervisningen med henblik på at skabe rammer, der understøtter hver enkelt elevs læring, dannelse og trivsel bedst muligt.

Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for undervisningens organisering og herunder en række underpunkter, der figurerer som overskrifter for afsnittene herunder.

Ansvaret for undervisningens organisering ligger primært hos skolen, men forældre - herunder ikke mindst forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen – spiller også en vis rolle på visse områder.

Fagfordeling

I forbindelse med fagfordelingen tilstræbes det, at der er en kontinuitet omkring personalet i teamet, som varetager opgaverne omkring en årgang.

Der vil dog forekomme lærer- og pædagogskifte i forbindelse med overgangene fra indskoling til mellemtrin og til udskoling.

Derudover skal ledelsen tilstræbe at imødekomme kravet omkring linjefagsdækning.

Undervisningstimetal

Undervisningstimetallet fastsættes indenfor rammerne af Folkeskoleloven samt de ressourcemæssige rammer, der fastsættes af Aalborg Kommune for skolernes drift.

Inden for disse rammer vedtager skolebestyrelsen den konkrete timefordelingsplan for Sønderbroskolen.

Skoledagens længde

Skoledagens længde lægges efter de timetal og retningslinjer som Undervisningsministeriet fastlægger.

Timerne fordeles så vidt muligt jævnt på dagene, dog med hensyntagen til praktiske lokaleforhold, mødevirksomhed m.m.

Skolen tilstræber, at skoledagene starter kl. 8.00.

Understøttende undervisning

Læs mere om den understøttende undervisning

Elevernes placering i klasser

Målet for Sønderbroskolens procedure for klassedannelse ved skolestart er at danne så gode og velfungerende klasser som muligt med henblik på trivsel og et godt undervisningsmiljø.

 • Skolen arbejder med sen klassedannelse på 0. årgang og tilstræber, at klassedannelsen er på plads omkring jul.
 • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med udgangspunkt i overvejelser om fordeling af eleverne i forhold til køn, kendte udfordringer og klassestørrelser.
 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med forældre og de institutioner, der afleverer børn til skolen at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
 • Skolen tilstræber at placere nye elever i eksisterende klasser ud fra ovenstående parametre.

Holddannelse

Som udgangspunkt er en elev tilknyttet en klasse.

Holddannelse organiseres både ved at danne hold i den almindelige undervisning og via ekstra ressourcer fra den samlede timetildeling.

 • Skolen prioriterer at bruge holddannelse hvor sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med undervisningens afvikling påkræver det.
 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.
 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle elever.
 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

Vikardækning

Målet med vikardækningsproceduren er at gennemføre så meget undervisning som muligt så kvalificeret som muligt.

 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt varetages af en kendt lærer eller pædagog.
 • Skolen tilstræber at bruge læreruddannede eller lærerstuderende vikarer for at sikre et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

Samarbejde med lokalsamfundet

Læs mere om princip om den åbne skole

Udbud af valgfag

Udbud af valgfag fastsættes inden for rammerne af folkeskoleloven. Derudover har vi særligt fokus på følgende.

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt.
 • Skolen tilstræber at samarbejde med ungdomsskoler om udbuddet af valgfag.

Specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov

Den specialpædagogiske bistand bygger på lov og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Skolens kompetencecenter (KPC) har til formål at vejlede skolens ansatte, samt forestå undervisning af elever med særlige behov. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer og tilpasses denne, således at eleven mødes med passende udfordringer i henhold til elevens nærmeste udviklingszone. Målgruppen er elever med særlige behov inden for skolens fag - dog fortrinsvis dansk, matematik og engelsk.

Undervisningen i KPC foregår primært i klassen/årgangen og på hold parallelt med klassens undervisning. For elever, som får støtte af KPC, udarbejdes der en undervisnings- og udviklingsplan, som løbende evalueres. KPC inddrager sagkyndig bistand i arbejdet med elever med særlige behov, hvorfor KPC indgår i et tæt samarbejde med Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) og kontaktperson for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Der er fokus på, at

 • alle elever, uanset forudsætninger, oplever at have mulighed for faglig udvikling og føler sig inddraget i det faglige miljø
 • fastholde nærhedsprincippet, hvor alle børn så vidt muligt er både fysisk og fagligt inkluderet i deres respektive klasser. Indsatsen i forhold til børn med særlige forudsætninger og/eller særlige behov foregår i eller så tæt som muligt på klassefællesskabet og den almindelige undervisning
 • specialundervisning og specialpædagogisk bistand foregår inden for rammerne af folkeskoleloven. Derudover har vi særligt fokus på følgende.
 • skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen.
 • skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen, til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse.

Dansk som andetsprog

Undervisningen af tosprogede elever med behov for basisundervisning eller supplerende dansk som andetsprog bygger på lov og bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog samt ”Ny model på tosprogsområdet 2017” fra Aalborg kommune.

Skolens tosprogsteam har til opgave at vejlede skolens ansatte, samt forestå undervisning af elever med behov for tosprogsundervisning.

Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog foregår primært i klassen/årgangen og på hold parallelt med klassens undervisning.

Nyankomne elever med behov for basisundervisning tilbydes undervisning på et af skolens to basishold og placeres som udgangspunkt her efter klassetrin i lillebasis for 1.-3. klasse eller storebasis for 4.-7. klassetrin.

I børnehaveklassen tilbydes elever med behov basisundervisning i deres klasse.

I basisundervisning arbejdes der med elevens sproglige udvikling med henblik på at tilegne sig en sproglig basis for at kunne deltage i almenundervisningen med et fagligt eller socialt udbytte.

Der er fokus på et tæt samarbejde mellem forældre, basislærere og stamklassens lærere.

Tosprogsundervisning skal tage udgangspunkt i elevens kompetencer og tilpasses denne således, at den enkelte elev mødes med passende udfordringer.

Skolen bruger undervisningsministeriets materiale ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer” til at følge elevernes sproglige udvikling.

Materialet anvendes til modtagelse af nye elever, løbende opfølgning og målsætning samt til overgang mellem tilbud f.eks. ved afslutning af basisforløb.

Derudover har vi særligt fokus på følgende.

 • Skolen tilstræber at de medarbejdere som varetager dansk som andetsprogsundervisning har en væsentlig andel af denne type opgaver i deres opgaveoversigt.
 • Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever bekendte med dansk skolekultur og involvere dem i deres børns skolegang
 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 22. januar 2020