Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 21. september 2022

Dagsorden og referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 21. september kl. 17.00-19.00

 

Dagsorden og referat

 

1. Status på elevråd og fokus på temaet ”Den gode pause” v. Jeppe og SH

Præsentation af nye elevrådsrepræsentanter og arbejdet omkring pauser som blev påbegyndt på PU-møde d. 7/9.

AD 1:

Elevrådet er konstitueret og tæller medlemmer fra 2.-9. klasse og i alt 33 engagerede elever. Bestyrelsen forelægges temaer, som elevrådet er optagede af at arbejde med. Formand og næstformand samt skolebestyrelses repræsentanter er valgt. SH orienterer om skolens fokus på den gode pause, og at eleverne på skolen tænkes inddraget i processen. Målet er, at i august 23 har vi rammer klar, som skal styrke den gode pause på skolen. Bestyrelsen orienteres løbende og kan inddrages også.

2. Status på egne byggerier v. OL/SH

Status på egne byggerier i tidligere Lille-DUS og legeplads

AD2:

Fælleslokalerne i kælderen er taget i brug. 0. årgang og lilledus deler således lokaler, og børn og voksne er glade for de nye omgivelser. Der skal være et sidste møde mellem AK byg og arkitekt samt skole ift. de sidste justeringer. Der laves en indvielsesfest for indskolingen og bestyrelsen.

Garderobeplads til 0.-2. klasse er nu samlet et sted. 3.-6. klasses garderobe/opbevaringsplads er vi ved at finde gode løsninger på. Flere forældre med børn i mellemtrinnet ser frem til forhåbentlig snarlige gode løsninger på garderobe/opbevaringsplads for 3.-6. klasse.

Steffen orienter om reetablering af legeplads og de forhindringer, der er opstået på grund af regler om støjhegn og bevaringsmæssige bygninger.  Lige nu er reetableringen således sat på pause, indtil vi er klogere på, hvordan vi kommer videre. I starten af oktober er der møde mellem skolen og de involverede parter, og herefter orienteres bestyrelsen.

3. Gennemgang og evt. justering af kommissorium v. Haukur

Bilag af kommissoriet fra 2018 er vedhæftet.

Ad 3:

Det besluttes at forældrerepræsentanterne sender deres kommentarer til Steffen og Haukur, som kommer med udspil og evt. sammenskrivning til november mødet

4. Lærerens dag v. Haukur

Skal dette punkt stadig stå i vores årshjul?

AD 4:

Vi holder fast i at markere dagen, hvor formen i år er frokost til alle, og der afholdes en længere pause.

5. Justering af årshjul v. SH

Vores årshjul stemmer ikke overens med skoleårets gang længere. Der fremsendes forslag til justeret årshjul inden mødet som drøftes.

AD 5:

Punktet drøftes og Steffen redigerer og fremlægger endeligt forslag til november.

Årshjulet drøftes hvert år i august.

6. Valg til eksterne bestyrelsesmedlemmer v. Haukur

Gennemgang af processen omkring valg til bestyrelsens eksterne medlemmer.

AD 6:

Tem og Torben er valgt.

7. Proces for arbejdet med principper v. Haukur og SH

Kort status på hvor langt vi er kommet og afklaring af hvilket princip vi behandler som det næste.

AD 7: 

Til november præsenterer ledelsen rammerne for Meddelelsesbogen, og herefter nedsættes arbejdsgruppe, der ser på, hvordan vi kan samle relevante principper til ét princip.

8. Status fra arbejdsgruppe vedr. forældremøde d. 17. november v. arbejdsgruppen

AD 8:

Rådmand er inviteret.  Arbejdsgruppen sender ønske til Steffen, om at skolen laver et oplæg, hvor der fortælles om hvordan vi arbejder med faglig og social trivsel.

9. Respons på henvendelse til forvaltningen omkring ressourcetildeling v. SH

Vi har fået respons fra vores henvendelse. Drøftelse ift. om der skal gøres yderligere. Respons fra forvaltningen er vedlagt.

AD 9:

Steffen orienterer om responsen og det besluttes, at bestyrelsen ikke gør mere.

10. Orientering om forældrerarrangement d. 28/9 v. SH

AD 10:

Steffen orienterer om mødet, som har orienterende karakter og målgruppen er børnehavebørns forældre. Formålet er at formidle viden om skolens profil og virke, for at undgå negative fortællinger og forestillinger.

11. Meddelelser  

Meddelelser

a. Elevrådet

AD a: Flere elever i udskolingen er utilfredse med det nye princip om kost

 Kostpolitikken tages op på januar mødet for at indsamle erfaringer

b. Medarbejderne

c. Øvrige

AD c: 

  • Der er desværre ikke taget referat fra det møde, der blev holdt d. 7.09.22. Fremover vil der naturligvis blive taget og udsendt referater ifm. vores skolebestyrelsesmøder. Angående mødet d. 7.09. så skriver Steffen særskilt ud herom.
  • Spørgsmål om Chromebooks og datasikkerhed. Vi må bruge Chromebooks og afventer yderligere udspil. 
  • I forhold til varmeregulering til vinter, er der opmærksomhed på at forældre bør informeres om dette. 
  • Opmærksomhed på at egenbetaling til lejrturen på 8. årgang, kan blive en udfordring for nogle. 
  • Opmærksomhed omkring 5.- 6. årgangs daglige strukturer ift. morgentiden, og konsekvenser. Information til forældregruppen er vigtig. 

d. Ledelsen

  • Vi får 25 ukrainske børn fra Solsikken
  • Der er rundvisningsmøde med direktør og rådmand d. 12. oktober
  • Valg til SFR - Steffen skriver ud vedr. processen
  • pt. har vi én opslået stilling
  • bestyrelsens medlemmer skal opdateres på hjemmesiden

12. Kommende møder

Regnskab 2021-22 og budgetopfølgning herunder ny video som er udsendt