Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Forretningsordenen for skolebestyrelsen

Sønderbroskolen

Sammensætning og valg

Forretningsordenen er udarbejdet med afsæt i skolens værdigrundlag og styrelsesvedtægten for Aalborg Kommune.

 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Herudover op til 2 eksterne medlemmer, som er udpeget for 1 år ad gangen. Fire forældrerepræsentanter er valgt for 4 år ad gangen, og tre forældrerepræsentanter er valgt for 2 år. Der afholdes forskudte valg hvert andet år. Valget afholdes om foråret. Eksterne medlemmer i bestyrelsen vælges ikke - de udpeges.
 2. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.
 3. Skolens ledelse deltager i skolebestyrelsens møder – dog uden stemmeret.

Konstituering

 1. På skolebestyrelsens første møde efter et valg konstituerer bestyrelsen sig, og der vælges en formand og en næstformand blandt forældrerepræsentanterne.
 2. Ved starten af hvert skoleår drøftes og vedtages forretningsordenen. Hvis der tiltræder nye skolebestyrelsesmedlemmer i løbet af en valgperiode, introduceres disse for forretningsordenen af skolebestyrelsesformanden.

Mødevirksomhed

 1. Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoner.
 2. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og møder afholdes for lukkede døre.
 3. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
 4. Skolebestyrelsen mødes efter behov, men der tilstræbes afholdt 10 møder pr. år
 5. Formanden udarbejder i samarbejde med skoleledelsen og de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen en mødeplan for skoleåret. Mødeplanen fremlægges umiddelbart før sommerferien, og den offentliggøres i skolens kalender på hjemmesiden.
 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
 7. Formanden og skolelederen er i samarbejde ansvarlige for udførelse af de trufne beslutninger.

Dagsorden

 1. Dagsorden udsendes en uge før møderne og punkterne til dagsorden skal være indleveret en uge plus to dage før mødet til formanden og/eller skolelederen. Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem formand og skolens leder.
 2. Dagsordenen udfærdiges under hensyntagen til, at visse sager skal behandles uden elevernes tilstedeværelse.
 3. Der kan medsendes bilag til belysning af punkter på dagsorden. Bilag forventes læst i det omfang, den enkelte har tid og mulighed.
 4. Ekstraordinære møder indkaldes med en frist på 8 dage. Dagsorden og bilag udsendes senest 3 hverdage før mødet.

Mødedeltagelse

 1. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når man finder det påkrævet.
 2. Ved længerevarende fravær af et medlem – eller ved situationer, hvor bestyrelsen skal være fuldtallig, indkalder skoleledelsen suppleant.

Mødeledelse og referat

 1. Skolens ledelse varetager sekretærfunktionen og deltager i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 2. Møderne ledes af skolebestyrelsesformanden.
 3. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede – enten fysisk eller virtuelt.
 4. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede – enten fysisk eller virtuelt.
 5. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 6. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes ved mødets afslutning eller i dagene umiddelbart efter.
  Referatet udsendes efterfølgende elektronisk til bestyrelsesmedlemmerne, og det offentliggøres på skolens hjemmeside senest en uge efter mødets afvikling.
 7. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Ikrafttræden

 1. Denne forretningsorden er vedtaget på skolebestyrelsesmødet onsdag den 19. august 2020 og træder i kraft straks. Den kan ændres efter forudgående sagsbehandling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer anmoder herom.

 

Revideret d. 02.11.2022
Senest revideret d. 23.08.2023