Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

1. november 2023

Dato: onsdag d. 1. november 2023 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen 

Deltagere: Tem, Pasa, René, Lisbeth, Emil, Jan , Anja, Kristine, Tatjana, Torben, Jeanette

Afbud: Haukur , Louisa, 1 elevrådsrepræsentant; Louisa og Kristoffer

1. Informationer 

a. Ledelse 

i. Velkommen til Emil - kort præsentationsrunde

ii. Personalesituation - Opstillet stilling - Jan orienterede om to nyansættelser

iii. Lokaleudfordringer  - Vi får besøg af AK-Byg i morgen og er i dialog og samarbejde med forvaltning og AK-Byg ift skolens nuværende og kommende lokalebehov, som går på ca. 31 lokaler og skolen har pt. 26 lokaler. Vi har Kjellerupsgade i indeværende skoleår og arbejder på højtryk for at finde den bedst tænkelige løsning i minimum 2 år i samarbejde med forvaltningen, som er proaktive i processen.

iv. 10i - Det er besluttet at 10i klasse er et tilbud fra skoleåret 24/25 og det bliver i UngAalborg regi tilbuddet er, i praksis køres daglig undervisning og drift under Sønderbroskolen.

b. Personale - vellykket Halloween fest i storedus - ny  ukrainsktalende IGU elev som ekstra voksen i dussen - nyuddannede konfliktmæglere fra 5. årgang starter med 10 pauser i indskolingen om 2 uger ca. De præsenteres for indskolingsbørnene først til en morgensamling og kan kendes på deres grønne veste m logo.

c. Forældre 

d. Elevrådet 

2. Princip Mobile device (drøftelse, beslutning) - Sønderbroskolen har ikke princip for mobile enheder, herunder smartphone og smartwatch. Hvordan får vi udarbejdet et princip, som tilgodeser eleverne fra 0 - 9. årgang. Skal vi have nedsat en arbejdsgruppe? Det opleves at  nuværende praksis på skolen fungerer, men vi vil gerne have lavet et klart og tydeligt princip som ramme for alle, der også inkluderer  smartwatches og storedus. Ledelsen laver udspil til arbejdsgruppe, hvor der deltager max 2 ledere og 2-3 medarbejdere samt René og Tatiana fra bestyrelsen  

3. Legeplads 1,5 mio - procesplan for legeplads (Orientering, drøftelse, beslutning) - Der er tidligere bevilget penge til legeplads i 2021, hvor processen er gået i stå. Vi skal have omsat drømme til virkelighed i år, hvorfor I bliver præsenteret for procesplan og udvælgelse af skolebestyrelsesrepræsentanter der kan følge processen. René og Kristine deltager i udvælgelsesprocessen

4. Opfølgning på budget 24/27 (Orientering) - På nuværende tidspunkt er udkastet til budgetforhandlinger ændret en del siden sidst Jan præsenterede situationen. Jan vil gennemgå nuværende ændringer - Budget udkast AK  Jan gennemgik budget ændringerne, som blev taget til efterretning

5. Stole og borde på 9. årgang (Orientering ved Pasa, beslutning) - Ved sidste møde blev der nævnt, at nye borde og stole i Kjellerupsgade var ligeligt fordelt i klasserne, men det opleves noget anderledes af eleverne.

  •  Klassesæt blev sat i vilkårlige lokaler i Kjellerupsgade i sommers. Vores elever har en oplevelse af, at der forskelsbehandles mellem AB sporet og I sporet.  Derfor inddrages eleverne i dialog og løsningsforslag. Der skal dog findes en løsning, som gør at alle elever på 9. årgang i løbet af dette skoleår kommer til, at sidde i lokale, hvor der er nye møbler og stole.
  •  Punktet gav også anledning til en drøftelse af  hvordan der kan skabes fællesskaber på tværs og hvordan vi kan sikre, at alle børn føler sig set og lige meget værd. Vi vil gerne have fokus på især opstart på 7. årgang hvor både i-klasse elever og AB-sporet skal finde sig til rette i udskolingen og “ny skole”. Arbejdet kan startes op allerede før start i 7. årgang. Der kan fx laves fag-dage og andre tiltag, der understøtter fællesskabet. 
  • Enighed om at vi skal have pkt på kommende bestyrelsesmøder med fokus på fællesskaber og forældresamarbejde.

6. Evt.

  • Julehygge og traditioner - Hvad  skal der ske med elever som ikke deltager i kirke den sidste skoledag før jul ? Der meldes ud af Jan omkring dette.
  • Lyssværds kursus til 4. og 7. årgang : Tem orienterede og ledelsen mødes med ham vedr. detailplanlægning