Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 29. september 2021

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 29. september 2021 kl. 17.15-19.15.

 

Afbud:  Torben

 

 

Dagsorden og referat.

 

1. Holddeling og differentiering på tværs af klasserne i overbygningen v. lærere

Oplæg om hvordan der arbejdes med dette fokusområde i overbygningen – herunder forskellige perspektiver på dette arbejde

 

AD 1:

2 lærere giver eksempler på hvordan der arbejdes med holddeling og differentiering i udskolingen med særligt fokus på, hvordan A og I sporet tænkes ind i inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer.

Herefter drøftedes muligheden for at differentiere på tværs af klasser i fagene, for at styrke det faglige og sociale fællesskab.  Der kom konkrete forslag fra bestyrelsen om bl.a.  faste parallelt lagte timer eller temadage/uger x antal gange i løbet af et skoleår.

Der sættes et pkt. på dagsordenen hvor UV-differentiering er omdrejningspunktet. Her orienteres også om det skoleudviklings - og kompetenceløftsarbejde, som er sat i gang på skolen.

 

2.

Byggeri af ny børnehave v. Louise Thorup Frederiksen

 

Ad2:

Louise orienterer om beslutninger siden møde i maj 2021.  Der er tegnet nye skel og Skolen får 1600 m2 “tilbage”. Skolen skal sende ønsker til Louise om hvilke funktions-kompensation den ønsker for de tabte arealer.  Økonomien ligger inden for nuværende ramme. Vi påregner et vist  tidsperspektiv  i forhold til at påbegynde nye aktivitets-områder til skolens børn, og dette får betydning for de muligheder vi har og ikke har i mellemtiden.

Skolens konkrete ønsker, som begrundes i funktions-behov, sættes på kommende bestyrelsesmøde til drøftelse og derefter inddrages eleverne også, inden ønskerne sendes til Louise.

“Sikker skolevej” drøftes i forbindelse med både byggeperioden og efterfølgende.  Louise tager spørgsmålet om Sikker skolevej med tilbage og giver efterfølgende besked om hvilke tanker og eventuelle planer der foreligger.

 

3. Status på elevråd v. elevrådsrepræsentanter og Jeanette

Orientering om hvem der er valgt til hvilke roller i elevrådet

 

AD 3:

Der er et fuldt elevråd med 2 repræsentanter fra alle klasser. Der er afholdt en kick-off dag online, og herudover er det første møde afholdt, hvor formand og næstformand mv. er besat. Eirikur,  Karl Emil og Emil er elevrådets bestyrelsesrepræsentanter. Herudover har elevrådet haft fokus på  afstemning til Ungebyrådet, hvor elever fra 5.-9. klassetrin kan stemme frem til d. 6. oktober.

 

Vi undersøger forretningsorden og  elevmandatet  inden næste møde.

 

 

4. Proces for arbejdet med principper v. Haukur

Drøftelse af hvilke principper vi skal arbejde med herunder opfølgning på punkt 5 fra sidste møde.

Overblik over principper der kan/skal arbejdes med er vedlagt som bilag.

 

AD 4:

Udsættes til næste møde - bilag er vedhæftet

 

5. Lærerens dag v. Steffen

D. 5. oktober er det Medarbejdernes dag. Kort drøftelse af om dette skal markeres og hvordan.

 

AD 5:

Ledelsen arrangerer morgenbrød til alle og Haukur kommer på besøg.

 

 

6. Opfølgning på national trivselsmåling v. Jeanette

 

AD 6:

Udsættes til næste gang

 

 

7. Erfaringsudveksling fra bestyrelsesrepræsentanternes besøg i klasserne v. Haukur

 

AD 7:

Ture ud i klasserne gik godt - vi sætter besøg i klasserne på et møde i foråret, hvor vi drøfter formen på besøg i klasserne.

 

 

8.Rundvisning og præsentation af nye læringsmiljøer v. Ove

AD 8:

Ove orienterer og herefter besøges klasserum

 

9. Meddelelser  

 1. Elevrådet

 2. Medarbejderne

 3. Øvrige: 
 4. Ledelsen

 

3:

Ønske fra forældre om tydelighed eller sortering ved information hjem især ved skoleårets start

Kontaktbog på aula lavet - anbefales til alle årgange

SH udsender invitation til alle forældre om vælgermøde

Liste over bestyrelsens medlemmer og tilhørsforhold til klasser


10. Kommende møde

 • Budget for skoleåret 2021/22

 • Regnskab for 2020-2021

 • Opfølgning på national trivselsmåling

 • Proces for arbejdet med principper

 • Byggeri af ny Børnehave

 • Drøftelse af information til hjemmene

 • Foto af bestyrelsen til hjemmesiden