Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 2. november 2022

Dagsorden og referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november kl. 17.00-19.00

Dagsorden og referat

 

  1. Regnskab for skoleåret 2021/22 v. SH

AD 1:

Steffen orienterede om regnskabet.

 

2. Budgetopfølgning for skoleåret 2022/23

 

AD 2:

Steffen viste det nye system og lavede opfølgning på budgettet.  Såfremt der sker væsentlige skred i det præsenterede scenarie, orienteres bestyrelsen.

 

3. Status på reetablering af legeplads v. SH

AD 3:

d. 3. oktober var der møde med forvaltningerne. Der er 1,5 million, der står og venter. Op mod en halv million kan blive bundet til støjhegn. Projektet skal være færdigt med udgangen af 2023. Steffen undersøger, om der kan laves en renovering af det eksisterende hegn.

 

4. Gennemgang og beslutning af justeret årshjul og kommissorium v. Haukur og Steffen

AD 4:

Vedr. Årshjulet: ingen bemærkninger

Forretningsordenen justeres, så pkt 13 udgår. Steffen retter til og sender det nye ud. Det tidligere kommisorium er hermed udgået.

 

5. Orientering om Sønderbroskolens opgave ifm. lukning af Solsikken v. SH

I øjeblikket skal Sønderbroskolen have 38 elever fra Solsikken. Orientering om opgaver og udfordringer ifm dette.

AD 5:

Steffen er i løbende dialog med forvaltningen om økonomiske og praktiske rammer.

Steffen orienterer om de mulige planer vi har, men som endnu ikke er helt på plads.

   Kristine, Pasa og Haukur er tovholdere på at udarbejde en invitation til dialog med politikere.

6. Proces for arbejdet med principper v. Haukur og SH

Kort status på hvor langt vi er kommet. Bilag med overblik er vedhæftet. På mødet i september blev det besluttet, at rammerne for Meddelelsesbogen skulle præsenteres på dette møde, og at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne se på udarbejdelsen af et nyt princip. Dette udsættes til mødet i december.

AD 6:

Vi skal udarbejde princip for meddelelsesbogen. Dette princip inddrages medarbejderne i også. På decembermødet laver ledelsen en præsentation af rammerne for arbejdet med Meddelelsesbogen.

 

7. Status fra arbejdsgruppe vedr. forældremøde d.17. november v. arbejdsgruppen

AD 7:

Der er d.d. meldt 55 til arrangementet. Arrangementet fastholdes derfor. Haukur orienterede om indhold på mødet.

Rådmand Morten Thiessen er booket.

Der åbnes op for flere tilmeldinger i en uge mere på aula.

 

8. Lærerskifte og manglende linjefagsdækning v. Kristine, Haukur, AH og SH

Overordnet drøftelse omkring problemstillinger, der er omkring klasser, som oplever at have mange lærere og udfordringer, når vi mangler lærere med den rigtige fagkombination for at kunne have linjefagsuddannede lærere.

Ad 8.

Vi sætter punktet på igen på decembermødet.

 

9. Meddelelser               

Elevrådet

Elevrådet har haft møde og en del ønsker. Julie sender ønskerne til Steffen og Steffen deltager i næste elevrådsmøde.

Elevrådet har været i gang med at arbejde med pauser - Julie og Beshan orienterede om dette.

Medarbejderne

Intet

Øvrige

René påpeger, at der har været tilfælde omkring manglende referatet og rettelser af kommentarer. Dette er taget til efterretning og fremadrettet udfærdiges referatet på mødet. Mødet i december udvides med 15 minutter og her besluttes det, om dette også skal gælde fremover.

De manglende bemærkninger fra september møde sættes i referatet fra dette. René sender disse til Steffen

Ledelsen

10. Kommende møder

Præsentation af rammerne for Meddelelsesbogen og nedsættelse af arbejdsgruppe, der kunne se på udarbejdelse af et nyt princip.