Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for skolehjemsamarbejde

Princippets ordlyd                    

På Sønderbroskolen ønsker vi et godt skolehjemsamarbejde mhp. at understøtte elevernes trivsel og læring, og her deler skole og hjem ansvaret for, at det gode samarbejde lykkes.

Samarbejdet skal bygge på god, relevant og rettidig kommunikation, samt gensidig respekt, tillid og fælles bestræbelser på at fremme elevernes trivsel såvel som faglige, personlige og sociale udvikling.

Skriftlig kommunikation mellem skole og hjem samt hjemmene imellem sker via AULA, og her skal forældre opleve samt bidrage til en transparent, jævnlig og ensartet kommunikation på tværs af klasser, trin og årgange.

Herudover kan og vil der være mundtligt direkte kontakt mellem skole og hjem ifm. f.eks. forældremøder, skolehjemsamtaler og sociale arrangementer på skolen, ligesom vi i øvrigt ønsker, at forældre engagerer sig i skolebestyrelse, klasseforældreråd m.m. 

Skolens ansvar                          

 • Skolen informerer løbende forældrene om deres børns trivsel, læring og faglige udvikling, og skolen tager så vidt muligt hensyn til modtagernes forskellige forudsætninger ifm. kommunikationen mellem skole og hjem.

 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer med eleven.   

 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene, og som hovedregel kan et svar forventes inden for 3 arbejdsdage.

 • Skolen afholder forældremøder hvor skolen formidler relevante informationer til forældrene, og hvor der er plads til dialog med og mellem forældrene om, hvordan de kan understøtte et godt lærings- og undervisningsmiljø.

 • Skolen afholder skolehjemsamtaler hvor skolens personale giver en vurdering af elevens trivsel samt faglige ståsted såvel som udvikling, og hvor der på baggrund heraf indledes en dialog med hjemmet om, hvordan de kan støtte barnets faglige udvikling såvel som trivsel. Skolen sørger for at der foreligger en synlig og opdateret elevplan senest en uge før skolehjemsamtalen, så forældrene kan bruge denne som forberedelse til samtalen.

 • Skolen understøtter arbejdet med at få forældre til at engagere sig i deres børns skole, herunder ved at opfordre til dannelse af klasseforældreråd og understøtte deres arbejde, samt ved at stille lokaler til rådighed for forældrearrangementer.

Forældrenes ansvar                 

 • Forældrene holder sig løbende orienteret i skolens informationer om deres barns skolegang, og har en løbende dialog med deres børn om deres trivsel, læring og faglige udvikling. På denne baggrund tilstræber forældrene at støtte deres barns trivsel og læring i videst muligt omfang i skolen såvel som i hjemmet.

 • Forældrene svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra skolen, og som hovedregel gives respons inden for 3 arbejdsdage.

 • Forældrene orienterer skolen hvis de oplever bekymringer eller problemer, som vedrører barnets skolegang.

 • Forældrene sørger for, eller afhængigt af elevens alder støtter op om, at deres barn møder til tiden, velforberedt og læringsparat i skolen.

 • Som udgangspunkt forventes det, at forældrene deltager med mindst en forælder i forældremøder på skolen og bidrager konstruktivt ifm. disse møder, så der bedst muligt bliver støttet op om skolens og klassens faglige og trivselsmæssige udvikling. Hvis forældre er forhindret i at deltage i forældremøder, sendes der afbud til lærerteamet.

 • Som udgangspunkt forventes det, at forældrene deltager med mindst en forælder i skolehjemsamtaler, og at de forbereder sig til samtalen ved bl.a. at orientere sig i barnets elevplan og evt. gennemgå denne med deres barn. Hvis forældre er forhindret i at deltage i skolehjemsamtaler, sendes der afbud til lærerteamet.

 • Forældrene deltager i og bakker op om klassens og skolens sociale liv, herunder ved at deltage i faglige og sociale arrangementer på skolen, arrangere legeaftaler, arbejde for et stærkt forældrefællesskab, og om muligt deltage i klasseforældrerådsarbejde, skolebestyrelsesarbejde m.m.

Elevens ansvar                          

 • Eleven møder til tiden, er veludhvilet og velforberedt.

 • Eleven deltager aktivt i undervisningen samt øvrige aktiviteter i skolen.

 • Eleven gør sig umage med at opnå de opstillede mål for faglig og social udvikling.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13. maj 2020.