Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Fællesmål for DUS

Vi er en certificeret Idræts DUS

1. Indledning

2. Hvem er vi?

3. Målsætning

4. Aalborg kommunens læreplanstemaer.

5. Læreplanstemaer

  • Alsidig og personlig udvikling
  • Sproglig udvikling
  • Social udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og udeliv
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Tiltag/konkrete handlinger
  • Idrætscertificeret DUS

6. Pejlemærker

  • Helhed i skoledagen
  • Den åbne skole
  • Forældresamarbejdet
  • Fokus på alle børn

 

1. Indledning

Alle pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende fra Sønderbroskolens Lille DUS og Store DUS har gennem 2018-2021 udarbejdet ’nye fælles mål for Sønderbroskolens DUS’. Det primære i arbejdet har været at skabe fælles mål, hvor alle ansatte har taget del i processen og dermed føler et medejerskab i de skrevne ord. Da målene dækker over en aldersspredning fra 0. klasse til og med 6. klassetrin, er målene udformet overordnet således de passer til hele børnegruppen.

2. Hvem er vi?

Vi har på Sønderbroskolen en mangfoldig socialpædagogisk fritidstilbud DUS I/Lille DUS (0.2. klasse) såvel som DUS II/Store DUS (3.-6. klasse), hvor der tilsammen er over 250 indmeldte børn fordelt på vores to lokaliteter. De fysiske rammer er gode, både indenfor og ude, og de kan rumme børnenes behov for at koble af eller være fysiske aktive efter skoletid.

Vi tilbyder dagligt børnene et væld af forskellige aktiviteter og tager højde for deres mange individuelle behov, initiativer og ønsker. Hen over året arrangerer vi en bred vifte af fællesaktiviteter, som også er med til at knytte den samlede børnegruppe sammen samt gøre overgangen mellem Lille DUS og Store DUS mere flydende.

Store DUS benytter også Sønderbroskolens ungdomsklubs lokaler til 5.-6. årgang. Dette er i tråd med, at vi har brobygning til klubben, som eleverne må benytte fra 7.klasse.

DUS-ordningen har kontrolleret fremmøde fra 0.-3.klasse. Ved sygdom og lignende afbud gives der besked via AULA fra forældrene til DUS.

Der kan indgås aftaler med personalet via Komme Gå på AULA om at sende børnene hjem. Dette sker på forældrenes ansvar.

DUS-Sønderbro blev januar 2012 officielt certificeret som ”IdrætsDUS”, hvilket betyder at vi har stor fokus på bevægelse og brugen af ens krop i de mange forskellige aktiviteter vi igangsætter.

Personalegruppen er dagligt delt på disse lokaliteter, men har vi stadig et ret tæt samarbejde og vi arbejder, så vidt det er muligt, pga. børnenes aldersspredning fra 0.-6. klasse, ud fra samme værdisæt.

Som mennesker i personalegruppen er vi meget forskellige, hvilket netop er det, der skaber mangfoldighed og anderledes vinkler på dagligdagen. Vi komplementerer hinanden godt, både som individer og faggrupper imellem, hvor vi både vidensdeler og efterstræber at give plads til spændende ideer og initiativer i dagligdagen.

3. Målsætning

DUS-Sønderbro er et fritidstilbud for børn fra børnehaveklassen til og med 6. klasse.

Som en del af Sønderbroskolen har vi et tæt samarbejde med skoledelen og dermed en integreret del af skolens samlede virksomhed.

Vi er bevidste om vores ansvar i forhold til at viderebringe normer og værdier til barnet. Vi har derfor et medansvar for barnets almene opdragelse. Vi ønsker et forældresamarbejde der bygger på gensidig forpligtigelse, tillid og respekt.

Vi vil bibringe barnet forståelse for og viden om dansk kultur. Vi vil ligeledes fremme barnets tolerance og accept over for andre mennesker uanset forskelligheder.

Vi vil aktivt arbejde for respekt og forståelse for andres kulturer og måder at leve på.

Vores mål er at skabe en overskuelig hverdag i et miljø, hvor vi prioriterer nærvær, omsorg og tryghed. Vi tilstræber at få en dagligdag der tager udgangspunkt i børnenes egne ønsker, interesser og behov. Vi ser det også som en vigtig opgave at fremme barnets trang til at udforske omgivelserne, præsentere barnet for nye interesseområder, samt give barnet mulighed for at erfare, at der er ting de er gode til.

Vi vil medvirke til, at børn og unge bliver livsduelige voksne, som vil være i stand til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår i et globaliseret samfund.

Mangfoldighed mødet med det ”anderledes” udfordrer den enkeltes opfattelse og giver nye måder at betragte verden på. Mangfoldighed er en forudsætning for nytænkning, innovation og kreativitet.

Mødet med mangfoldighed, giver indsigt i og forståelse for, at menneskers livsvilkår er forskellige. Denne indsigt er en forudsætning for at være ansvarsfulde borgere i et demokratisk samfund.

4. Aalborg kommunens læreplanstemaer.

I Aalborg Kommune arbejder vi med udgangspunkt i de pædagogiske læreplanstemaer, som danner baggrund for det pædagogiske arbejde med børnegruppen og det enkelte barn med følgende 6 temaer:

  • Alsidig og personlig udvikling
  • Sproglig udvikling
  • Social udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og udeliv
  • Sundhed, krop og bevægelse

På tværs af de 6 temaer medtænkes og præsenteres 4 pejlemærker, der sætter retning og sikrer, at alle børn og deres familier føler sig anerkendt og værdsat samt indgår i et udviklende læringsfællesskab:

  • Helhed i skoledagen
  • Den åbne skole
  • Forældresamarbejde
  • Fokus på alle børn

5. Læreplanstemaer

Læreplanstemaerne er det arbejdsredskab, vi dagligt benytter i arbejdet med og udviklingen af børn og personalegruppe.

Alsidig og personlig udvikling

MÅL

DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.
I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

I hele vores daglige virke vil vi tage udgangspunkt i det enkelte barns personlige udvikling. Vi vil løbende diskutere hvert enkelt barns trivsel og udvikling, således at vi er sikre på at børnene udvikler selvværd og selvtillid. Ligeledes vil vi give børnene oplevelser der gør at den enkelte føler sig som en del af et socialt og kulturelt fællesskab.
Børn skal lære at tage initiativ og have indsigt i egne følelser og egen rolle. Børnene skal opleve sig som en del af et demokratisk samfund. Vi vil i den udstrækning det er muligt tage børnene med på råd, samt lytte til deres ønsker.

Læringsmål

  • At barnet generelt er glad for at komme i DUS.
  • At barnet henvender sig til de voksne for at få hjælp.
  • At barnet kan/tør sige fra overfor andre.
  • At barnet tør prøve noget nyt.
  • At barnet tør stole på sig selv.
  • At barnet tør/kan lade sig guide/lede af andre (i en aktivitet).

Barnet deltager og er positiv og deltagende i DUSSENS aktiviteter -udvikler mod og lyst til at udfordre sig selv og herved udvikle egne ressourcer og styrker, så det bevarer lysten til at arbejde med og udfolde fantasi og kreativitet.

Det enkelte barn støttes i at have overblik samt indgå i og bidrage til at tage ansvar, når i samværet med andre, barnet søger hjælp/guidning hos de voksne, hvis der er brug for det, udvikler en positiv selvopfattelse og bliver bevidst om sine egne styrker, ressourcer og begrænsninger.

I DUS gives der plads til at kortlægge de iboende evner og færdigheder, det enkelte barn besidder.
Det enkelte barns følelser og selvværd og selvtillid understøttes.
Barnet forstår egne samt andres følelser, støtter og respekterer hinanden, agerer anerkendende i sociale sammenhænge og udvikler kompetencer til deltagelse i demokratiske processer.

Tiltag/konkrete handlinger

(Metode/aktivitet) Vores handlinger for at nå målet

I DUS bestræber vi os på at have fokus på børnenes forskellige kompetencer og tilrettelægger aktiviteter, der favner bredt i håbet om, at så mange børn som muligt har lyst og modet til at deltage.
Vi voksne, skal være bevidste om vores pædagogiske opgave, i forhold til at motivere og inspirere børnene, samtidig med, at vi tillægger vores egen engagement stor betydning for aktivitetens succes.
Vi arbejder ud fra en inkluderende tilgang og forsøger i alle henseender at have aktiviteter, der tilgodeser de kulturelle og familiære forskelle, der er repræsenteret i DUSsen.

Et par eksempler

Drenge og pige-klub er et godt billede på en aktivitet, hvor børnenes kan komme med deres forskelligheder og kompetencer til at bidrage til fællesskabet her er der fokus på snakke/lytte og legerelationer på tværs af årgangen.

Tur til svømmehal er der fokus på sociale relationer på tværs af årgange, hygiejne, “styr på mine ting” (tøj, håndklæde osv.), forskelligheder, dannelse i det offentlige rum. Bål dag, her har vi fokus på turtagning (ved snobrød, suppe el. pandekagebagning).

Vi arbejder ud fra en anerkendende og systemisk tilgang, hvor børnene ses i en helhed og ikke kun en enkelt handling.
Vi har fokus på det enkelte barns styrker, ressourcer og udfordringer. Vi italesætter dets følelser og håndterer eventuelle udfordringer via dialog.
Vi understøtter børnenes fantasi og kreativitet gennem samspil og leg, da det bl.a. er her, de øver forskellige sociale roller.
Vi støtter børnenes demokratiske processer samt inddrager deres initiativer og ønsker om aktiviteter.

Tegn på læring

  • At barnet generelt er glad for at komme i DUS.
  • At barnet henvender sig til de voksne for at få hjælp.
  • At barnet tør prøve noget nyt, selvom det momentant giver en utryg fornemmelse.
  • At barnet tør stole på sig selv.
  • At barnet tør sige fra overfor andre.
  • At barnet tør lade sig lede af andre (i en aktivitet).
  • At barnet tør lede andre (i en aktivitet).

Evaluering

  • Samtaler med barnet med nedenstående spørgsmål.
  • Hvor er barnet nu, hvor skal det hen og hvorledes kommer det derhen?
  • Hvad har det opnået? Kom vi i mål?
  • Hvilket udbytte havde vi/ barnet?
  • Hvilke mål opnåede vi/ barnet?
  • Hvilke tegn kunne vi/ barnet se?
  • Gennem hvilke aktiviteter opnåede vi/ barnet vores/sit mål?

Sproglig udvikling

MÅL

DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift- og billedsprog.
DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder

Igennem sproget lærer vi at mestre verden. Sproget bruges til konfliktløsning samt til at sætte ord på følelser og ukendte begreber, det er derfor vigtigt, at vi viser børnene sprogets mangfoldighed.
Dette kan gøres ved at vi læser sammen, ved teater og film oplevelser enten som tilskuer eller ved selv at deltage. Sprog er mange ting, børnene skal lære om verbal som nonverbal sprogbrug (kropssprog), ligeledes skal børnene lære at bruge samtalen, dialogen og diskussionen aktivt.
Sproget er en forudsætning for at tilegne sig viden og læring om andre af livets mysterier. Børnene i DUS-Sønderbro vil pga. de mange nationaliteter opleve at sprog har mange udtryk, men at de alle bruges til at kommunikere med.

Læringsmål

  • Hvad vil vi gerne opnå?
  • At det enkelte barn tilegner sig færdigheder til, at udtrykke sig, både alene (f.eks. tegne eller skrive) og i sociale sammenhænge.
  • At støtte det enkelte barn i, at udtrykke sig verbalt og nonverbalt.

Tiltag/konkrete handlinger

Vi voksne er rollemodeller med fokus på et positivt, dannet og anerkendende sprogbrug indbyrdes og sammen med børnene.
Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, på alle planer,

f.eks. dialogisk oplæsning, fri for mobberi, tegning, malerier, musik, drama, rollespil, digitale udtryksmåder, børnemøder og prioriterer tid til at lytte og have samtaler med børnene.

Tegn på læring

  • Børnene leger selvstændigt med et faldende antal konflikter i børnegruppen
  • Børnene bruger et pænere sprogbrug de lytter til hinanden
  • Børnene anvender flere former for sprog til at udtrykke sig f.eks. krops-, tale-, skrift- og billedsprog.

Evaluering

  • Sker løbende (Før efter og under) og vi spørger os selv om vi har nået målet (helt eller delvist) Observationer
  • Samtaler med børnene – i det daglige – barn/pædagog samtaler efter behov og op til skolehjem-samtaler.
  • Opfølgning sparring og fremtidige tiltag, ved at tage børnene op på personalemøder. Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

Social udvikling

MÅL

DUS skal arbejde med en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til, at kunne mestre eget liv, samt indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet med andre.
Alle skal have en ven i skolen.
Alle børn skal have positive sociale relationer og føle sig som værdifulde medspillere i det sociale fællesskab uanset udseende, fysisk formåen, alder, køn, baggrund, kultur og religion.
At alle børn føler sig værdifulde, trygge og ansvarlige, så de kan indgå i, og bidrage til fællesskabet med de andre børn.
DUS skal skabe rammen for en positiv børnekultur, hvor det enkelte barn udvikler evnen til at lytte og give plads til andre.
DUS skal give mulighed for, at det enkelte barn kan skabe en positiv relation til én eller flere voksne.

Læringsmål

  • Venskaber styrkes på tværs af alder, normer og værdier.
  • Sammenholdet børnene imellem udvikles.
  • Plads til den frie leg og de styrende aktiviteter. Plads til mangfoldighed.

Udseende, fysisk formåen, alder, køn, baggrund, kultur og religion er ikke en begrænsning for at være en del af et socialt fællesskab.
Det enkelte barn skal have tætte relationer til én eller flere børn og voksne og føle sig som en del af et socialt fællesskab.
Det enkelte barn trives med andre børn på tværs af alder, køn og klasse.
Det enkelte barn skal være i stand til at give plads til andre, f.eks. ved at kunne vente på, det bliver egen tur.
Det enkelte barn føler social tryghed nok til både at turde give udtryk for egne følelser og tale i plenum.

Tiltag/konkrete handlinger

Være nærværende og se det enkelte barn.
Guide børnene i at indgå i de forskellige kontekster. Fællesskabet styrkes gennem forældreinddragelse.

De voksne er gode forbilleder for en anerkendende og social adfærd, hvor man bl.a. hjælper hinanden, lærer at vente på tur og taler med en pæn omgangstone.
De voksne tilbyder aktiviteter, som inkluderer det enkelte barn i forskellige sociale fællesskaber samt giver rum til at nye fællesskaber kan opstå.
Børnene øves i at aflæse og forstå andres reaktioner og kropssprog og dermed får styrket deres egen empati.
Der tages afstand fra nedladende adfærd, negative drillerier og udelukkelse af andre.

Tegn på læring

  • Børnene udviser gensidig respekt, giver plads til hinanden, hjælper hinanden og har en god omgangstone.
  • Ingen børn står alene og alle har gode relationer til andre børn og voksne og føler sig som en del af et socialt fællesskab.
  • Børnene leger på tværs af alder, køn og klasse.

Evaluering

  • Observationer
  • Samtaler med børnene – i det daglige – barn/pædagog samtaler efter behov og op til skolehjem-samtaler.
  • Opfølgning sparring og fremtidige tiltag, ved at tage børnene op på personalemøder.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse

Kulturelle udtryksformer og værdier

MÅL

DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier, f.eks. ved at lade dem nysgerrigt udforske – hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor?
DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer gennem f.eks. musik, dans, kunst, lege osv

”Det er gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer – kunstnerisk, kulturelt, menneskeligt – at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder. -Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis i DUS, kan børn blive inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej.”

Vi arbejder ud fra det menneskesyn, at alle er ligeværdige trods forskellig kulturel baggrund. DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer gennem f.eks. Kulturdag, lucia, musik, dans, kunst, lege m.m.Vi arbejder med forskellige højtider og traditioner, som året skrider frem, hvor børnene arbejder med egen kulturel- og social baggrund, f.eks. gennem historiefortælling, tegninger, billeder, musik osv.
Børnene er medskaber af egen samt DUS’ kultur og værdier

Læringsmål

  • Børnene tolererer og respekterer hinanden uanset alder, køn, baggrund, kultur og religion.
  • Børnene udviser nysgerrighed og tryghed overfor andre kulturer og sociale baggrunde.
  • Børnene skal have viden om, at alle mennesker er ligeværdige uanset alder, køn, baggrund, kultur og religion.
  • Børnene får kendskab til egne og andres kulturelle baggrunde og værdier.
  • Børnene får mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige kulturelle udtryksformer.

Tiltag/konkrete handlinger

Vi holder fester, DUS dage, der markerer de største kulturelle mærkedage samt fortæller om ligheder og forskelle i de forskellige kulturelle traditioner.
Vi inddrager børn og så vidt muligt forældre i forberedelserne til festerne. Børnene tilmelder sig aktiviteterne og deltager aktivt.

Vi arbejder med forskellige højtider og traditioner, som året skrider frem. Dette gælder både større traditioner, men også lokale traditioner.
Vi arbejder med andre kulturer eller elementer derfra gennem tegninger, musik og lege. Vi arbejder med forskellige roller, personligheder, styrker og værdier f.eks. gennem rollespil, kreative aktiviteter og boldspil.
Vi tilbyder børnene at arbejde med egen kulturel- og social baggrund, f.eks. gennem historiefortælling, tegninger, billeder, musik osv.

Tegn på læring

  • Børnene udtrykker, at de har kendskab til egne samt andres kultur og værdier.
  • Børnene er trygge og udviser naturlig nysgerrighed og åbenhed i mødet med mennesker fra andre kulturer.
  • Børnene tilmelder sig aktiviteterne og deltager aktivt.
  • Børnene tolererer og respekterer hinanden uanset alder, køn, baggrund, kultur og religion.
  • Børnene udviser nysgerrighed og tryghed overfor andre kulturer og sociale baggrunde.

Evaluering

  • Personalet vil løbende evaluere på personalemøder Sparring mellem pædagogerne.
  • Læringssamtaler mellem barn/pædagog.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

Naturen og udeliv

MÅL

DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os. DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme.
DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Vi vil værne om naturen og samtidig være forbilleder for børnene og have fokus på bæredygtighed. Dette i forhold til forskellige tiltag i naturen.
Naturen kan være en grundpille for et godt børneliv. På lige fod med sund kost og motion er naturoplevelser med til at sikre, at børn kommer til at fungere godt fysisk og psykisk. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. At være i naturen giver børnene en oplevelse af årstidernes skiften og hermed naturens forandringsproces. Vi laver aktiviteter ved bål og bål mad som kan være alt fra snobrød til suppe. Vi tager på ture i nærmiljøet.

Læringsmål

  • DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme.
  • DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os.
  • DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Naturen og skoven bliver en del af vores daglige tilbud og alle børn benytter sig af muligheden for at lege ude hver dag uanset vind og vejr.
Børnene lærer om naturen samt lærer at respektere og færdes i den.
Børnene bruger deres krop, fantasi og kreativitet i udelege.

Tiltag/konkrete handlinger

  • Skolehave højbed (dyrkning af egne grønsager)
  • Hvad kan vi fange i vandet ved havnen, og hvordan?
  • Hvad kan vi fange i åen? Forskel mellem å, fjord og hav.
  • Besøg vandværket.
  • Fodre krybdyr (gerne med vores egne råvarer).
  • Lave insekthotel.
  • Ture ud af huset (skoven, rundt lokalt, osv.)
  • Bål opbygning, håndtering af råvarer og tilberedning af mad over bål.

Vi arbejder med udeliv og naturen som noget positivt og mangfoldigt med masser af muligheder for at udfolde sig fysisk og kreativt.
Vi tilbyder dagligt børnene en lang række aktiviteter udenfor på legepladsen og i skoven, f.eks. bål, rollespil, udelege.
Vi tilbyder af og til ture ud af huset, f.eks. fisketure, Lundby Hedehus og Børnenes Bådelaug.

Tegn på læring

  • Viden om hvor vores råvarer kommer fra og hvordan vi håndterer og tilbereder dem.
  • Kan svare på diverse spørgsmål om emnet (alle emner/temaer vi arbejder med) i en Q&A Genfortælling om de oplevelser og læringssituationer.
  • Børnene har lyst til at være udenfor og formår selv at igangsætte fantasifulde og kreative lege og aktiviteter.
  • Børnene behandler naturen med respekt og viser interesse for at kende dens planter og dyr.
  • Børnene nyder at være fysisk aktive i naturen.

Evaluering

  • Skal ske løbende (Før efter og under) Har vi nået målet (helt eller delvist)
  • Evaluering af hvert forløb, med en lille Q&A, for at se tegn på læring, vi kan også have en evaluering i forhold til børnene, hvor de kan komme med tilbagemeldinger på hvilke ting der har været gode ved forløbet, og andet.
  • Evaluering kollegaer imellem bl.a. på afdelingsmøder.

Sundhed, krop og bevægelse

MÅL

Alle børn er aktiv deltagende i fysiske aktiviteter.
DUS skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed.
DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.

Sundhed kommer indefra! Hvis man skal have det godt med sig selv, er det vigtig at kroppen har det godt, og at man ikke pga. en usund levevis skaber besvær og problemer for sig selv. Derfor er det vigtig, at vi fortsat i DUS’en skaber mulighed for fri leg, men med stort fokus på sport og bevægelse.

Dette vil vi gøre ved at planlægge ugentlige aktiviteter der er med til at udvikle en sund og udfordrende tilværelse. Vi vil deltage i diverse turneringer, tage i svømmehal og skøjtehal. Vi vil arrangere og iværksætte lege og opgaver der udfordrer kroppen. Vi har ligeledes fokus på sundhed, når vi har projekter hvor madlavning indgår.

Læringsmål

Børnene og bruger vores og byens rammer for fysisk aktivitet. Vi giver barnet et kendskab til vigtigheden af motion og til at få spist sin mad.
Vi skaber forskellige aktiviteter med plads til alle, der motiverer og udfordrer, så alle børn udvikler og udfolder sine evner.
Vi vil præsentere barnet for forskellige sportsgrene og bruge byens muligheder for bevægelse.

At børnene udvikler mental sundhed
At børnene udvikler motoriske evner samt fin- og grovmotorik
At børnene lærer om sundhedsfremmende aspekter
At alle børn dagligt benytter muligheden for at være fysisk aktive.

Tiltag/konkrete handlinger

Vores handlinger for at nå målet:

  • Vi har og bruger vores og byens rammer for fysisk aktivitet.
  • Vi giver barnet et kendskab til vigtigheden af motion og til at få spist sin mad.
  • Vi skaber forskellige aktiviteter med plads til alle, der motiverer og udfordrer, så alle børn udvikler og udfolder sine evner.
  • Vi vil præsentere barnet for forskellige sportsgrene og bruge byens muligheder for bevægelse.
  • Vi vil dyrke fællesskabet ved at møde og begå sig i sociale relationer med dem man ikke kender via andre DUS ordninger i forskellige aktiviteter/turneringer.
  • Vi vil informere om de forskellige aktiviteter igennem vores årshjul, månedskalender og ugeskema.
  • Vi udfordrer børnene i forhold til deres nærmeste udviklings zone.
  • Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, som fremmer børnenes fin- og grovmotorik.
  • Vi er lyttende, iagttagende og imødekommende overfor børnenes handlinger og ideer, således de føler sig set og hørt.
  • Vi arbejder på at motivere børnene til at deltage i fysiske aktiviteter ude som inde.

Vi har årlige turneringer som Hockey/floorball, Skumfodbold, Jakkolo, Mooncar, Fodbold, Pool og Bordtennis

Tegn på læring

Tegn som viser vi er på vej mod målet:

  • Barnet deltager i de fysiske aktiviteter.
  • Barnet taler om og deltager i aktiviteterne og kender vigtigheden af madens betydning.
  • Barnet tør og mestrer fysisk end tidligere, og bliver mentalt stærkere til at bidrage mere til fællesskabet.
  • Når barnet efterflg. ønsker at lave den aktivitet, barnet er blevet præsenteret for.
  • Barnet er vedholdende og aktiv deltagende og har fået nye bekendtskaber.
  • At forældre spørger indtil aktiviteterne.
  • Børnene tilegner sig færdigheder, der åbner op for nye muligheder og læring.
  • Børnene gør brug af de fysiske aktiviteter, der er til rådighed i DUS.
  • Det enkelte barns fysik og motorik udvikles.
  • Børnene italesætter egne følelser, ideer og ønsker.

Evaluering

  • Skal ske løbende (Før efter og under) Har vi nået målet (helt eller delvist) Daglige iagttagelser
  • Drøftelse på teammøder
  • Dialog med barnet efter aktiviteter
  • Forældresamarbejde

Idrætscertificeret DUS

MÅL

Alle børn er aktiv deltagende i fysiske aktiviteter.
DUS skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed.
DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.

Børn bliver præsenteret for mangfoldigheden i idræt, bevægelse og leg, hvor alle kan være med på hver deres niveau og får herunder mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber.
At via idræt, bevægelse og leg, kan barnet inkluderes i fællesskaber med andre børn.
At vi her, prioritere at have det udstyr og materialer, i relation til pædagogisk idræt, således barnet kan lave mange forskellige bevægelsesaktiviteter i løbet af deres dagligdag i Dussen. Igennem de forskellige aktiviteter vi laver, stimulerer vi børnenes naturlige glæde ved bevægelse, så idræt bliver en naturlig del af deres hverdag.
Vi bruger aktiviteter og lege til at bibeholde og udvikle bevægelsesglæden ind i børnene. Vi har øje for at børn har forskellige behov og kompetencer og at der ikke altid er samme regler.

Barnet får en viden om sund livsstil og sund kost
Barnet får en større viden om vigtigheden i at bevæge sig. Barnet bliver udfordret motorisk, fysisk, og mentalt

Evaluering

  • Skal ske løbende (Før efter og under) Har vi nået målet (helt eller delvist) Daglige iagttagelser
  • Drøftelse på teammøder
  • Dialog med barnet efter aktiviteter
  • Forældresamarbejde
  • Der kan læses mere om idræts DUS på Sønderbroskolens hjemmeside her

6. Pejlemærker

Helhed i skoledagen

Da vi som pædagoger er med både i skoledelen og DUSen, ser vi børnene i mange forskellige sociale sammenhænge. Vi iagttager både børnegruppens forskelligheder og samspillet mellem de enkelte børn, hvilket giver et godt billede af det hele barn i børnegruppen.

I samarbejde med lærerne er det muligt at styrke det enkelte barns læring, personlige trivsel og udvikling samt sociale relationer fra starten af skoledagen til barnet går hjem fra DUS. Her er overlevering af informationer og koordinering en vigtig forudsætning for, at børnene opnår den optimale trivsel og får løst eventuelle problemer, inden de vokser sig store.

Mange børn på Sønderbroskolen er tilknyttet DUS fra 0.-6. klasse og fortsætter desuden i Ungdomsklub fra 7. Klasse.
Gennem disse mange år får vi et tæt kendskab til både børnene og deres forældre, deres styrker og svagheder og dermed har vi de bedste forudsætninger for at hjælpe det enkelte barn videre i livet.

Den åbne skole

Vi ser muligheder og en værdi i et eksternt samarbejde og vi arbejder med følgende områder:

  • Street Mekka – kan inddrage alle deres spændende sportsaktiviteter, f.eks. Kids Volley, spring osv.
  • DGI-huset i Nordkraft
  • Ishockeyskole
  • Ekspeditioner ud af huset – besøg på levende museer, Zoo med skoletjenesten, Kunsten med deres aktiviteter osv. Børnene kommer hjem med ny viden og nysgerrighed
  • Kirken og præsten – minikonfirmation, julegudstjeneste og generelle besøg i kirken og på kirkegården
  • .. og mange flere og nye kommer til

Forældresamarbejdet

Forældrearbejdet er yderst vigtigt for at forstå helheden omkring det enkelte barn. Det er derfor nødvendigt for os at samarbejde med forældrene på en imødekommende og anerkendende måde, hvor vi viser tillid, respekt og er i åben dialog omkring barnet.

En åbne dialog om godt, som dårligt, vil medføre større tryghed samt en god platform for det videre forældresamarbejde. Forældrene skal opleve, at vi har godt kendskab til det enkelte barn, at personalegruppen fungerer som en helhed med fælles fodslag omkring barnet. Dette efterstræber vi også i forældresamarbejdet.

Vi mener, det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne i DUS og at vi tilbyder et højt serviceniveau overfor forældrene, både i dagligdagen men også med f.eks. overblik over årets aktiviteter.

Vores motto er: “Det vi ikke ved, kan vi ikke gøre noget ved”.

Fokus på alle børn

På Sønderbroskolen har vi fokus på det enkelte barn såvel som hele børnegruppen. Vi efterstræber, at alle børn er ligeværdige medlemmer af et eller flere sociale fællesskaber. Alle børn skal have samme muligheder uanset baggrund, religion, fysik og psyke. Dette betyder, at vi som pædagoger skal målrette vores indsats for netop at det enkelte barn skal føle sig inkluderet uanset hvilket potentielle udfordringer, der ligger i bagagen.

For at imødekomme alle børn tilbyder vi som I kan se en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse tilgodeser både det enkelte barn og mindre grupper af børn på tværs af alder, køn og klasse. Vi efterstræber at inspirere og udvikle sociale kompetencer såvel som nye færdigheder.

 

Barnet skal i Sønderbroskolens DUS føle sig set,
hørt og forstået for den han/hun er.