Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

20. september 2023

Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 20. september  2023 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen 

Deltagere: Tem, Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Lisbeth, Peter, Jan , Anja, Kristine, Tatjana, Torben

Afbud: Jeanette, Haukur, 2 elevrådsrepræsentanter
 

1. Information
a. Ledelsen

Konfirmationsforberedelse på to matrikler (Orientering)

 • Jan orienterer om dialog med præsterne i de to sogne Skt. Markus og Vor Frue. Der arbejdes på - på sigt-  at konfirmation lægges samme weekend, og indarbejde fleksibilitet  omkring I-klasser. Jan arbejder videre.
 • kommentar: Det løser ikke problemet med at der er opdeling i de to slags klasser, der opdeler vores elever. Ønsket er, at vi er én skole og én enhed også ift konfirmation.
 • Der spørges ind til om skolen kan tage emnet konfirmation op til oplysning og debat i undervisningen.
   

10-klasse på Sønderbroskolen (Orientering)

 • Jan orienterer om 10. klasse tilbud på Søndrbroskolen skoleåret  fra 2024-2025.


7i fra 3 til 2 klasser budget (Orientering)

 • klasse nedgang fra 3 til 2 I- klasser, hvilket ramte økonomidelen. Jan orienterer, at han har snakket med Børn & Unge som har givet dispensation i år til oprettelse af tre klasser, men at der fremadrettet skal findes en ordning, som undgår klasseforskel
   

To stillinger Tysk (orientering)

 • To stillinger slået op - tysklærer mangles
   

b. Forældre


c. Personale

 • Dussen ønsker at vi tager stilling til børnenes skærmforbrug både i skole og fritidsdelen. 

 

2. Budget 24/27 (Orientering - Drøftelse - beslutning)

Besparelser på budget 2024/27 er præsenteret og vi skal forholde os til, hvilke besparelser vi ønsker, at give indsigelser på i et høringssvar.

 • JF og PC giver en kort gennemgang af de økonomiske forringelser forslaget vil medfører for Sønderbroskolen. 
 • De punkter som er primært en forringelse for Sønderbroskolen er i prioriteret rækkefølge:
  • Forebyggelse og trivsel, hvor der er en kommunal besparelse på 13,7 mio
  • Det gennemsnitlige undervisningstal. Der er på nuværendetidspunkt en skævvridning ift. undervisningsbelastningen på store og små skoler
  • Device fra 4. årgang (får betydning for driftsbudget + social A og B hold)

hoering-bu@aalborg.dk senest den 27. september.

 

 • Der udarbejdes et høringssvar ud fra ovenstående opmærksomhedspunkter

 

3. Tilføjelse Meddelelsesbogen princip (Orientering + beslutning) 
Princippet for Meddelelsesbogen blev vedtaget i marts 2023. Dog er der en opmærksomhed på, at princippet ikke tager højde for, hvordan skolen tager højde for hvordan meddelelsesbogen anvendes på basisholdene. I nedenstående er noteret et forslag til tilføjelse i princippet:
“…..Når nyankomne elever modtager undervisning på basishold, vurderes eleverne igennem Trin 2 og 3. Der afholdes skole hjemsamtaler efter behov, hvor barnets udvikling både faglige og personligt drøftes. Inden udslusning afdækkes barnet med Trin 3 med efterfølgende samtale med elev, forældre og modtagende team. Når barnet er udsluset i stamklassen træder principperne for meddelsesbogen i kraft.” Ses i sammenhæng med princippet i dette link - Princip Meddelelsesbog

 • Jan undersøger, hvorvidt der er lovgrundlag for forslag om, at basiselever ikke modtager meddelelsesbog. 

 

4. Flytning af mødet d. 15. november 2023 - (Orientering - beslutning)
Mødet d. 15. november ønskes flyttet eller evt. aflyst. 
 

 • Beslutning: d. 4.10 og d.15./11 aflyses og i stedet holdes møde d. 1./11.