Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

23. august 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 23. august  2023 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen 

Deltagere: Tem, Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Lisbeth, Peter, Jan , Anja, Kristine

Afbud: Jeanette, Tatjana, Torben, Haukur, 2 elevrådsrepræsentanter


Lokaleudfordringer + besøg fra forvaltningen (Orientering):

Jan orienterer om elevtals stigning, lokaleudfordringer og besøg fra forvaltningen. 

Orientering fra forældre til 9. årgang i Kjellerupsgade, hvor elever og lærere oplever manglende udluftningsmuligheder, hvilket generer meget på de varme dage. Der er bestilt ventilatorer, der kan afhjælpe situationen. Peter orienterer om positiv stemning hos lærerne, trods delt matrikel


Stillingsopslag (Orientering + Beslutning)

Henover efteråret ansættes ny udskolingsleder, hvor I bedes læse udkast til stillingsopslag og til mødet komme med evt. kommentarer - Stillingsopslag

 • Kommentarer til stillingsopslag: Opslaget er godkendt. Jan tager indkomne opmærksomheder og forslag med til  redigering
 • Hvem deltager til ansættelsessamtalerne: Louisa og René

 

Budget 24-27 (Orientering)

Børn og Unge er i disse uge ved, at beslutte besparelser på budget 24-27. I kan i vedhæftede filer få et indblik i proces og udkast til besparelser.

 • René og Jan tager til møde på forvaltning

Sagsbeskrivelse

Budget udkast

Der er ændringerne i nyt budget forslag, hvilket kan få betydning for vores skole. René og Jan deltager  i møde på forvaltningen. Herefter sendes information ud til bestyrelsen. På kommende bestyrelsesmøde gennemgåes konsekvenser af forslaget. 


Gennemgang og evt. justering af forretningsorden (Drøftelse + beslutning)

Forretningsorden

Vi mangler en præcisering om hvornår der er valgperiode, så der ikke blot står hvert år i forretningsorden.

Eksterne skolebestyrelser mangler ligeledes afklaring for, hvornår på året der er valg?? Jan undersøger.

Hvordan vælger vi en ny Suppleant, som kan tiltræde med øjeblikkelig virkning. Jan følger op og kan berette, at det kræver, at afholdes ekstraordinær valg til suppleant i skolebestyrelse og altså, at det ikke er muligt at udpege

Pkt 10 forslag til rettelse : skal rettes, så det fremgår at bestyrelsens møder er synlige på hjemmesiden - godkendt og rettet

Pkt 13: forslag til rettelse: Punkter til dagsordenen… sendes til formand og/eller skoleleder - godkendt og rettet


Skolebestyrelsesrepræsentanter (Opdatering)

 • Rettes på hjemmeside -Forskudt valg : 
 • Valg af eksterne - hvornår? 

Ledelsen er tovholder på at skabe overblik over valgperioder samt hvornår på året der er valg og om eksterne kan vælges på samme tid.. Det drøftes om valgperiode skal være synligt på hjemmesiden og herudover, hvem repræsentanterne er forældre til. 

Forældrevalgtes deltagelse på forældremøder og indhold/fokus drøftes på møde i foråret.

Opfølgning: Skoleleder kan berette, at der er valg i forår for medlemmer i bestyrelsen, hvilket betyder, at der er nyt valg forår 2024 for tre medlemmer med virkning fra 1. august. For eksterne medlemmer gælder det, at de udpeges på et hvilket som helst tidspunkt.
 

Generelle klassetal (Orientering)

 • Almen klasserne 
 • Idrætsklasserne

Jan orienterer om elevtal og gennemgår klassestørrelser og konsekvens af at flere i klasse elever på 7. årgang er sprunget fra, således at i stedet for 3 klasser er der pt kun elever til 2 klasser. Bestyrelsen bakker op om ledelsens ønske om at finde fornuftig løsning i samarbejdet med eksterne på dilemmaet omkring indskrivning til i klasserne. Det at gå fra 3 til 2 klasser betyder, at skolen mister 800.000 kr i deres ressource/budget.
 

Nyt fra ledelsen (orientering)

 • Opstart skoleleder: Jan takker for modtagelse og er kommet godt i gang.
 • Opstart børnene: Gået godt og glade børn 
 • Nye ansættelser: orientering
 • Spisepause for mellemtrin: orientering
   

Nyt fra øvrige (Orientering)

 • Elevrådet - intet
 • Medarbejdere - intet
 • Ekstern - Opmærksomhed på at besparelserne rammer alle /SIFA
 • Forældre - intet

 

Afrunding på mødet (Drøftelse)

René og Jan har drøftet en ændring af dagsordenen, hvor Nyt fra ledelse og øvrige skal starte i dagsordenen: Dette prøves af fra næste møde

 

Punkter til næste møde

 • Årshjul
 • Formandens årsberetning
 • National trivselsmåling
 • Konfirmationsforberedelse på to matrikler

Evt. Jan orienterer, at det nu er mulighed for at stille op til Skolebestyrelsernes Fællesråd, hvor skolen i forvejen har en kandidat i Haukur.