Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat 24/1 2024

 

Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 24. januar 2024 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen 

Deltagere: Tem, Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Lisbeth, Emil, Ove, Jan , Anja, Kristine, Torben, Jeanette, Laura, elevrådsrepræsentant Valdemar

Afbud: Tatjana og elevrådsrepræsentant Laura
 

Præsentation

Skolebestyrelsen har haft suppleringsvalg i december 2023, hvor Laura Drustrup Larsen blev valgt ind i skolebestyrelsen frem til næste skolebestyrelsesvalg i foråret 2024. 
 

Information

 1. Ledelse 
  Øgadeløbet (EA)

 • Øgadeløbet foregår 1. september 2024 - Emil har deltaget i møde med “Øgadegruppen”. Skolen vil gerne fortsat være aktiv i forhold til at understøtte børnenes deltagelse i løbet og støtte gode initiativer og aktive børn. Derudover er der søgt penge til et kunst projekt i Øgaden i samarbejde med Anne Katrine Ramlow.

Legeplads (JF)

 • Vi fortsætter arbejdet med udeområdet og forbedring af legeområder ifølge den plan der blev fremlagt sidste år.. Der er møde igen d. 30. januar, hvor René og Kristine deltager. Der er 3 forslag i spil som skal kigges på d. 30.01. herefter udvælges hvad vi vil gå med. . 

Informationsmøder i januar (JF)

 • Jan orienterede kort om årets informationsmøder, som var lagt tidligt i det nye år. Det ene møde var information til skolestartere (børnehaveklasserne). Her var fremmødet på + 25 forældre. Derudover har der været informationsmøde for kommende idræts- klasseelever. Vi arbejder fortsat på at tage fat og følge tæt op i forhold til skolestartere.
 1. Medarbejderstop - Agathe (JF)
 • information fra Jan

2. Personale

 • I uge 5 er der Hilse-uge med happenings hver morgen. Her er elevråd og konfliktmæglere samt ledelse og voksne tovholdere på at starte dagen rigtig godt ud med andre “god morgen hilsner” og en god start på dagen. 

3. Forældre

 • ingen bemærkninger

4. Elevrådet

 • ingen bemærkninger til dette møde. 
   

Økonomi status (Orientering)

Kort orientering om den økonomiske situation, hvor der stadig er nogle ubekendte ift. hvor vi lander når skoleåret er om. Jan orienterer om den nuværende situation.

 • Jan orienterede og lavede  status på Budget 24. Er der luft i budgettet, har ledelsen fokus på, hvordan læringsmiløet/vægge/lokaler i den store fløj kan få et løft. I de seneste 3 år har  læringsmiljøerne i indskolingen fået et løft med blandt andet nye møbler. Ved afslutning af skoleåret forventes et plus på ca. 250.000 kr.
 • bestyrelsen peger på opmærksomhed på flere hænder til særlige indsatser
 • Punktet i øvrigt  taget til efterretning
   

Princip for mobile enheder (Orientering - drøftelse - beslutning)

Der er udarbejdet et udkast til et princip, som ønskes gennemset inden mødet, drøftes og godkendes på mødet - LINK

 • flere ændringsforslag fra Dussen, Lisbeth har sendt forslagene til Jan
 • ændringsforslag ift ordlyd under forældreansvar (primært computere)
 • opmærksomhed på ordlyd ift smartwatches som skal sikre at de ikke forstyrrer i undervisning og DUS
 • Lisbeth, Jan og René mødes og tilpasser ordlyden i princippet, og det redigerede princip. Mødet fastlægges til d. 26. februar 2024. 
   

Hvordan får vi i-sporet og almen-klasserne til at nærme sig (Orientering - Drøftelse)

Det har tidligere været talt om, hvad der gøres og om der skal gøres mere ift. tværfaglig samarbejde på årgangen, så eleverne oplever, at Sønderbroskolen ikke består af to spor.

 1. Hvad gør vi allerede?  (Emil)
 • på 7. årgang er der særligt fokus på introdage og i almindelighed  i høj grad fokus på at planlægge året med dage hvor der kan laves fælles udflugter
 • på 8. årgang er der fælles lejrskoletur - biografture o.a arrangementer 
 • fællesarrangementer og fælles afslutning (sidste skoledag og dimission)
 • Projektugen blandes eleverne på tværs af årgangen 
 1. Er det realistisk, at gøre mere? (Emil)
 • der opstår udfordringer mht. at eleverne i i-klasserne på 7. årgang er helt nye og har brug for, at få fællesskabet i klassen til at fungere. der kunne være nogle muligheder ex. på 8. årgang, som kunne afprøves
 1. Overvejelser fra skolebestyrelsen 
 • der er et ønske om at udnytte muligheden for differentiering således alle får tilpasset faglige udfordringer - hvilket kan realiseres hvis der kan laves forløb på tværs/skemalægges således at det er muligt. Det kræver en ramme, som understøtter dette. Det kunne ex. være samfundsfag eller kristendom, som kunne være fag, som afprøves at samlæse på tværs af årgangen.
 • der udtrykkes bekymring i forhold til aktuelt  behov på særligt én årgang,  for at undervisningen foregår på engelsk i højere grad for at støtte enkelte elevers forståelse. 
 • Skolen vil gerne kigge på muligheden for at lave prøvehandling på en udvalgt årgang og i bestemte fag, for at udfolde  mulighederne for faglighed på tværs af årgangen.
 • Der blev også udtrykt bekymring ift. at et evt. arbejde med at få i-sporet og almen- klasserne til at nærme sig hinanden ikke må føre til for mange skift i de gruppekonstellationer eleverne indgår i, med risiko for forstyrrelse af tryghed og kendte læringsrammer eller koste på tiden til fagundervisningen.


Kommende møder

Opfølgning på forældreråd

PLL læsestrategi

Skole/hjem samarbejde princip

Opfølgning på princip for mobile enheder

Status ift. arbejdet med at implentere meddelelsesbogen